CITE DPU ปั้นเด็กมีทักษะรอบด้าน รู้ลึก รู้กว้าง และเรียนรู้ได้

CITE DPU ปั้นเด็กมีทักษะรอบด้าน รู้ลึก รู้กว้าง และเรียนรู้ได้

คณบดี CITE DPU เผยเบื้องหลังความสำเร็จ นศ.วิศวะ คว้า 2 รางวัลประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติประจำปี 2566    ชี้ DPU เน้นปั้นเด็กให้มีทักษะรอบด้าน รู้ลึก รู้กว้าง และเรียนรู้ได้

ผศ.ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(DPU) เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัย CITE DPU ได้วางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนชั้นปีการศึกษาที่ 1 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งปัจจุบันมี 3 สาขา ได้แก่

  1. วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE)
  2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (ITDS)

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเรียนทฤษฎี และเรียนปฏิบัติแล้ว ยังต้องผ่านการปลูกฝัง 6 ทักษะจาก DPU Core ประกอบด้วย 1. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 2. ทักษะด้านการสื่อสาร 3.ทักษะการคิดวิเคราะห์ 4.ทักษะการมีความคิดสร้างสรรค์ 5.ทักษะการทำงานเป็นทีม และ 6.ทักษะด้านเทคโนโลยี ซึ่งทักษะทั้งหมดถือเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สำคัญยังบ่งบอกถึงตัวตนและเป็นจุดเด่นของนักศึกษา DPU 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

CITE DPU เปิดสอน Prompt Engineer เพิ่มทักษะนักศึกษา รับAI

แนะ 8 อาชีพด้าน 'digital skills' รายได้สูงในยุค New Normal

 

จุดแข็งนศ.CITE DPU ทักษะรอบด้าน รู้ลึก รู้กว้าง

“นอกจากนี้จุดแข็งของเด็ก CITE DPU ก่อนที่นักศึกษาจะออกไปสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่าง ๆ แล้วนักศึกษาของ CITE DPU ทุกคนต้องทำโครงงานวิศวกรรม (Project Based Learning) ก่อนซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่ปี 1-3 นำมาประยุกต์ใช้เพื่อฝึกการวางแผน คิดวิเคราะห์ และฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง ควบคู่กับการทำสหกิจศึกษา รวมถึงการลงพื้นที่ออกค่ายจิตอาสา เพื่อเสริมทักษะการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงฝึกการทำงานเป็นทีม เมื่อลงสนามการทำงานจริง เด็กจะที่มีทักษะรอบด้านติดตัว ส่งผลให้เรียนรู้งานเร็วและปรับตัวเร็ว เมื่อพบปัญหา จะค้นหาวิธีการใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน” ผศ.ดร.ชัยพร กล่าว

คณบดี CITE DPU กล่าวเพิ่มเติมว่า จากแนวทางการเรียนการสอนผ่านกระบวนการต่าง ๆ  บ่มเพาะให้นักศึกษาของเราเป็นผู้มีทักษะรอบด้าน โดยล่าสุดนักศึกษาวิทยาลัย CITE DPU คว้า 2 รางวัล จากโครงการประกวดโครงงาน CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ภาคกลางตอนบน ได้แก่

CITE DPU ปั้นเด็กมีทักษะรอบด้าน รู้ลึก รู้กว้าง และเรียนรู้ได้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น  โครงงานเรื่อง 'หุ่นยนต์ตรวจตราและเฝ้าระวังสำหรับสถานการณ์ COVID'

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น  โครงงานเรื่อง 'การกำหนด ABC Analysis Part PC Store Layout' โดยรางวัลทั้งหมดที่ได้รับ การันตีถึงคุณภาพของนักศึกษา DPU

CITE DPU ปั้นเด็กมีทักษะรอบด้าน รู้ลึก รู้กว้าง และเรียนรู้ได้

 

ปรับตัวได้ ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน

 

ผศ.ดร.ชัยพร กล่าวต่อว่า แนวโน้มการทำงานในยุคปัจจุบันทุกองค์กรต้องการบุคลากรที่มี Skill รอบด้าน ปรับตัวได้ และสิ่งที่ผู้ประกอบการกังวลมากที่สุดคือ คุณภาพของนักศึกษาที่เรียนจบไป อาจจะยังทำงานไม่ได้ในทันที ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน วิทยาลัย CITE จึงพยายามปั้นให้เด็กมีศักยภาพพร้อมเริ่มทำงานได้ทันที โดยสอนให้ฝึกการเรียนรู้ตั้งแต่ปี 1 นอกจากนี้ยังเสริมด้วยการ Teach และ Coach ของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา พร้อมปรับหลักสูตรให้เข้ากับยุคปัจจุบัน

รวมถึง Up Skill ใหม่ ๆ ให้นักศึกษาอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก CITE DPU มีความโดดเด่น มีตัวตนที่เป็นผู้รู้ลึก รู้กว้าง พร้อมมี Multidiscipline หรือ Soft Skill อาทิ ทักษะทางภาษา ทักษะทางด้านสังคม ทักษะทางดิจิทัล ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น ซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าสู่โลกของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนักศึกษาก้าวเข้าสู่การทำงานจะสามารถทำได้หลากหลายอาชีพ เช่น จบโลจิสติกส์ สามารถทำวิเคราะห์ทางด้าน DATA ได้ จบ IT สามารถทำ Software House ได้ เนื่องจากมี Skill ความเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น

CITE DPU ปั้นเด็กมีทักษะรอบด้าน รู้ลึก รู้กว้าง และเรียนรู้ได้

จากการสำรวจสถิตินักศึกษาของวิทยาลัย CITE DPU ที่จบการศึกษาในปี 2565 พบส่วนใหญ่ทำงานตรงสายอาชีพที่เรียนมา และมีงานรองรับทันที ประกอบด้วย วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 100% เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  95%  วิศวกรรมโลจิสติกส์  94.44% วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  95.91% สำหรับนักศึกษาที่เหลือส่วนหนึ่งไปรับใช้ชาติโดยการเป็นทหารหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

CITE DPU ปั้นเด็กมีทักษะรอบด้าน รู้ลึก รู้กว้าง และเรียนรู้ได้ CITE DPU ปั้นเด็กมีทักษะรอบด้าน รู้ลึก รู้กว้าง และเรียนรู้ได้ CITE DPU ปั้นเด็กมีทักษะรอบด้าน รู้ลึก รู้กว้าง และเรียนรู้ได้