ราชภัฏ 38 แห่ง ยกระดับพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครู

ราชภัฏ 38 แห่ง ยกระดับพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ  ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง รวมพลังจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พร้อมปลูกฝังจิตวิญญาณความครู

'โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566'  เป็นโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ภายใต้พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.)ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 'หลักสูตร Train the Trainer หลักสูตรอบรมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ' ว่า โครงการดังกล่าว เป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และมีการพัฒนาตนเอง

เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมทั้งประเทศแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

คณะการท่องเที่ยวฯ DPU ปรับหลักสูตร ปี 67 เลือกเรียนวิชาเสริมได้ตามใจชอบ

ยกระดับครู ช่วยเด็กนอกระบบกว่า 3.5 หมื่นคนทั่วประเทศ

 

พัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู 

ด้านดร.เพ็ญพร ทองคำสุก คณบดีคณะครุศาสตร์ มบส. กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รวมทั้งนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อีกทั้งให้มีการให้คำปรึกษา แนะนำผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และที่สำคัญผู้เรียนเรียนตามที่หลักสูตรกำหนด

ราชภัฏ 38 แห่ง ยกระดับพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ  ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครู

 

ยกสมรรถนะครูมืออาชีพ สู่การพัฒนาผู้เรียน

ดร.เพ็ญพร  กล่าวต่อว่า การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพยังป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ซึ่งกล่าวถึงการผลิตและพัฒนาครูให้มีอัตลักษณ์ มีสมรรถนะเป็นเลิศ มุ่งสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการคือรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

รวมถึง สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถด้านการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสมรรถนะดังกล่าว มีความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอน โดยสามารถนำไปปรับใช้ ในการสร้างรูปแบบกระบวนการและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้ เพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสมรรถนะสำคัญ สำหรับการดำรงชีวิตในสังคมด้วย

ราชภัฏ 38 แห่ง ยกระดับพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ  ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครู