'นิด้า' เปิดตัวศูนย์ 'YUNUS-NIDA CENTER' มุ่งสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

'นิด้า' เปิดตัวศูนย์ 'YUNUS-NIDA CENTER' มุ่งสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เปิดตัวศูนย์ "YUNUS-NIDA CENTER" มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม และการพัฒนาทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ร่วมกับ Yunus Centre, Yunus Thailand และ Yunus Center AIT จัดพิธีเปิดศูนย์ YUNUS-NIDA CENTER ณ ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี และ Professor Muhammad Yunus Nobel Peace Prize Laureate (2006) ให้เกียรติร่วมตัดริบบิ้นเพื่อเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติของทางสถาบัน และแขกสำคัญจากทาง Yunus Centre เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ได้มีการจัดกิจกรรม Forum ภายใต้หัวข้อ "Think Tank Collaborative Exchange Forum" โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างคณาจารย์ของสถาบัน และทาง Yunus Centre เพื่อหาแนวทางในการทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต 

'นิด้า' เปิดตัวศูนย์ 'YUNUS-NIDA CENTER' มุ่งสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ผ่านมา นิด้า ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตร์การบริหารและพัฒนา รวมถึงมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สหวิทยาการนวัตกรรมสังคม เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

โดยทางสถาบันได้มีการร่วมมือกับศูนย์เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจเพื่อสังคม โดยมูลนิธิยูนุส ซึ่งมี Professor Muhammad Yunus เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม และผู้ก่อตั้งสถาบันการเงินเพื่อช่วยเหลือคนจนในประเทศบังกลาเทศ (Grameen Bank) พร้อมยังได้จับมือกับ Yunus Center, Dhaka ในการจัดตั้งศูนย์ YUNUS-NIDA CENTER ไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ได้ลงนาม MOU ระหว่างสถาบัน และ Yunus Center, Dhaka ซึ่งมี Professor Muhammad Yunus เป็นผู้ร่วมลงนามในฐานะประธาน Yunus Center ภายในงาน Social Business Day ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 

สำหรับการจัดตั้งศูนย์ YUNUS-NIDA CENTER มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม การพัฒนาทุนทางสังคม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของ Yunus Center, Dhaka จำนวนกว่า 136 แห่งทั่วโลก

'นิด้า' เปิดตัวศูนย์ 'YUNUS-NIDA CENTER' มุ่งสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 'นิด้า' เปิดตัวศูนย์ 'YUNUS-NIDA CENTER' มุ่งสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 'นิด้า' เปิดตัวศูนย์ 'YUNUS-NIDA CENTER' มุ่งสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน