มข. จับมือ ลิลลี่ ฟาร์มา พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ยกระดับอาหาร ยา เครื่องสำอาง

มข. จับมือ ลิลลี่ ฟาร์มา พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ยกระดับอาหาร ยา เครื่องสำอาง

มข. จับมือ ลิลลี่ ฟาร์มา เปิดตัว Lily Nanoemulsion Homogenizer machine เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ปฏิวัติรูปแบบวงการอุตสาหกรรม ยกระดับคุณภาพ อาหาร ยา และเครื่องสำอาง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ ลิลลี่ ฟาร์มา ประกาศความสำเร็จอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัว Lily Nanoemulsion Homogenizer machine เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ปฏิวัติรูปแบบวงการอุตสาหกรรม ยกระดับคุณภาพ อาหาร ยา และเครื่องสำอาง โดยการใช้เทคโนโลยีนาโน อิมัลชั่น ที่สามารถนำสารออกฤทธิ์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงนโยบาย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้าง Start up โดยร่วมทุนกับภาคเอกชน ซึ่งให้ภาคเอกชนเป็นผู้ริเริ่ม โดยเริ่มจากมุมมองความต้องการของตลาดในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และย้อนกลับมาดูกระบวนการผลิตว่าสามารถแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีได้หรือไม่ หากเป็นไปได้ก็จะกลับมาค้นหากระบวนการวิจัยที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ ซึ่งเราเรียกแนวคิดนี้ว่า เป็นการวิจัยสู่ตลาด โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ทำการวิจัย การผลิตและนำออกสู่ตลาด

 

มข. จับมือ ลิลลี่ ฟาร์มา พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ยกระดับอาหาร ยา เครื่องสำอาง

 

ส่วนบทบาทของมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการวิจัยและการทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดทีม อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละฝ่ายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ภาคเอกชน ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีใหม่ในการทำ start up ของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการร่วมมือกับทางบริษัทมิสลิลลี่ และได้ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนในปี 2565 ซึ่งบริษัทร่วมทุนได้เน้นเทคโนโลยีทางด้านนาโนอิมัลชั่นทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น N-Dro care mouth spray

 

 

มข. จับมือ ลิลลี่ ฟาร์มา พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ยกระดับอาหาร ยา เครื่องสำอาง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

นอกจากนี้ บริษัทร่วมทุนได้นำความรู้มาต่อยอดสู่การผลิตเครื่องจักรนาโนอิมัลชั่นจนประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเพื่อนำความรู้จากงานวิจัยออกสู่ตลาด

 

เทคโนโลยีนาโนอิมัลชั่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ และสัตว์

 

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มข. กล่าวถึงทิศทางของเทคโนโลยีนาโนอิมัลชั่น และงานวิจัยในหลายสาขาได้ให้ความสำคัญกับการนำส่งสารในรูป แบบนาโนอิมัลชั่น ซึ่งเป็นการนำสารออกฤทธิ์ให้อยู่ในส่วนของน้ำหรือน้ำมัน ที่มีขนาดอนุภาคนาโน โดยถูกผสานเข้าด้วยสารอิมัลซิไฟเออร์ ซึ่งเป็นการนำส่งสาร ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว และใช้สารในปริมาณน้อย ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ สิ่งแวดล้อม มนุษย์ และสัตว์

 

ซึ่งปัจจุบัน ในหลายอุตสาหกรรมได้พยายามที่จะผลิต ผลิตภัณท์ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นออกสู่ ท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเกษตรเช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหารและ ยาสัตว์ และอื่นๆ แต่ประเทศไทยยังมีปัญหาในการผลิตเนื่องจากเครื่องจักรดังกล่าวมีราคาที่สูงมาก

 

 

มข. จับมือ ลิลลี่ ฟาร์มา พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ยกระดับอาหาร ยา เครื่องสำอาง

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกับ บริษัท ลิลลี่ ฟาร์มา ในการสร้าง กระบวนการผลิต เทคโนโลยีขั้นสูง นาโนอิมัลชั่น โฮโมจีไนเซอร์ จากห้องปฏิบัติการสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาโดยฝีมือคนไทย จากทีมงานนักวิจัยและวิศวกร ของบริษัท ลิลลี่ ฟาร์มา จำกัด ที่สามารถนำข้อมูลและประสบการณ์จากห้องวิจัย ที่มีข้อจำกัด มาพัฒนาใช้ ในเชิงอุตสาหกรรม( Production Scale ) มุ่งหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับวงการอุตสาหกรรมที่ ใช้เทคโนโลยีนาโนอิมัลชั่น ซึ่งสามารถนำสารออกฤทธิ์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเรากำลังทำการวิจัย ทั้ง ยาสัตว์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช รวมไปถึงอาหารเสริมที่อยู่ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่น

 

พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำ 

 

ด้าน นายเรวัต จินดาพล CEO บริษัท KKU Miss Lily Holding จำกัด เปิดเผยว่า จากการ ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยี นาโนอิมัลชั่น โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้เราได้มี Technical know how ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในห้องปฏิบัติการจนสามารถนำไปสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมนั้นจะต้องใช้เครื่องจักรที่สามารถทำให้สารแตกตัวเป็นอนุภาคระดับนาโน

 

"โดยทั่วไปในต่างประเทศจะใช้เครื่อง High pressure nano homogenizer ซึ่งจะมีราคาแพงมาก เช่น ขนาด 300-500 ลิตร จะมีราคา หลัก ร้อยล้านบาท ทำให้อุตสาหกรรมทั่วไปมีข้อจำกัดในการลงทุนเครื่องจักรเหล่านี้ ทางทีมวิศวกรของบริษัท ลิลลี่ ฟาร์มา ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ KKU Miss Lily Holding ได้พัฒนาเครื่องจักรในรูปแบบ High speed nano homogenizer และ เครื่องจักรพ่วง จนทำให้เราเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องจักรนาโนอิมัลชั่นในกลุ่มอาเซียน"

 

มข. จับมือ ลิลลี่ ฟาร์มา พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ยกระดับอาหาร ยา เครื่องสำอาง

 

เรามีนโยบายที่จะนำเครื่องจักรนี้ไปร่วมมือกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นโดยบริษัท ลิลลี่ ฟาร์มา จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นและนำไปสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนของทางบริษัทและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ประเทศไทยได้กลายเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนี้ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในทางเศรษฐกิจ

 

ประหยัดเวลาและพลังงานในการผลิต

 

นาย ฐาปกรณ์ อุประ Chief of Technology officer บริษัท ลิลลี่ ฟาร์มา จำกัด กล่าวว่า จุดเด่นของเครื่อง High speed nano homogenizer คือ เทคนิคการเฉือนอนุภาค (Shearing) ด้วยใบพัดปั่นที่มีความเร็วสูง และมีหัวปั่น พร้อมกัน 3 หัว (Vertical Multiple Rotor Stator Head) ซึ่งทำให้อนุภาคมีขนาดที่เล็กลงกว่า 100 นาโนเมตร และ มีความสม่ำเสมอของขนาดเนื่องจากมีหัวปั่นที่เรียงตัวอยู่ 3 ระดับในถัง

 

นอกจากนี้ เครื่องจักรพ่วงอื่นๆ เช่น Oil mixer และ Water mixer ยังมีถังน้ำควบคุมอุณหภูมิในระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถผลิตในระบบสุญญากาศได้ ทำให้เครื่องจักรดังกล่าวสามารถผลิตสารนาโนอิมัลชั่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ห้องวิจัยได้กำหนดไว้ นอกจากนี้เทคโนโลยี High speed nano homogenizer ยังช่วย ให้ประหยัดเวลาและพลังงานในการผลิต รวมถึง ประหยัดต้นทุนในการบำรุงรักษาน้อยลงกว่าระบบอื่นมาก

 

มข. จับมือ ลิลลี่ ฟาร์มา พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ยกระดับอาหาร ยา เครื่องสำอาง

 

สำหรับองค์กรที่สนใจสามารถติดต่อ บริษัท ลิลลี่ ฟาร์มา จำกัด คุณศิรินทร์ ใต้ชัยภูมิ โทร 086-319-0270