เปิดอบรมฟรี ! ผู้ประกอบการด้านอาหาร-เกษตร-สุขภาพ ปรับธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เปิดอบรมฟรี ! ผู้ประกอบการด้านอาหาร-เกษตร-สุขภาพ ปรับธุรกิจสู่ความยั่งยืน

CIBA DPU จับมือ ออมสิน เปิดอบรมฟรี ! ผู้ประกอบการ ด้านอาหาร เกษตร และสุขภาพ หลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้วยการนำนวัตกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับใช้ในธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เปิดแล้ว 'โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ Step & Boost Up Program ประจำปี 2566' จัดโดยธนาคารออมสิน ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการบัญชี  (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs OTOPs และ Startups ได้มีความรู้ความสามารถในการสร้างธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ดร. รชฏ ขำบุญ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการบัญชี  (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าว เป็นการนำนวัตกรรมและแนวคิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงเพื่อให้เกิดตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ด้านการพัฒนาธุรกิจและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

เปิดอบรมฟรี ! ผู้ประกอบการด้านอาหาร-เกษตร-สุขภาพ ปรับธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

CIBA โชว์เคสนักศึกษาก่อนเข้าวงการ Startup

'โควิด 19' ไม่ส่งผล 'การศึกษาไทย' ถอยหลัง

CIBA DPU ผนึกเครือข่ายพันธมิตรตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ อัพนศ.จบพร้อมทำงาน

เปิดนโยบายการศึกษา “แคน นายิกา” อดีตไอดอล BNK48 สู่ผู้สมัคร ส.ส. “ก้าวไกล”

 

อบรมฟรีผู้ประกอบการอาหาร-สุขภาพ-การเกษตร

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ Start up ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ที่ดำเนินธุรกิจด้านธุรกิจอาหาร ธุรกิจสุขภาพ และธุรกิจการเกษตร รวมทั้งผู้สนใจที่จะดำเนินธุรกิจดังกล่าว จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ราย

เปิดอบรมฟรี ! ผู้ประกอบการด้านอาหาร-เกษตร-สุขภาพ ปรับธุรกิจสู่ความยั่งยืน

“สภาวการณ์ทางธุรกิจที่ผันผวน ทั้งจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วิถีทางสังคมและพฤติกรรมของประชาชนคนไทยและทั่วโลกเปลี่ยนไปอย่างมาก ส่งผลให้เกิดเงื่อนไขการทำธุรกิจที่ยากขึ้นขึ้นแบบทวีคูณ ทั้งการแข่งขันที่มีคนเข้ามาทำธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และเทคโนโลยีที่ปรับไปอย่างรวดเร็ว” ดร. รชฏ กล่าว

ดร.รชฏ กล่าวอีกว่า กลุ่มธุรกิจที่ยังขับเคลื่อนและถือเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย นั่นคือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร การเกษตร และสุขภาพ ซึ่งยังเป็นภาคหนึ่งของธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้ ภายใต้สถานการณ์ที่แปรปรวนดังกล่าว

เปิดอบรมฟรี ! ผู้ประกอบการด้านอาหาร-เกษตร-สุขภาพ ปรับธุรกิจสู่ความยั่งยืน

 

ช่วยผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้ จึงหลีกไม่พ้นที่ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องเร่งปรับตัว สร้างความยืดหยุ่นด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้กับองค์กร เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเสาะแสวงหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ หรือกล่าวได้ว่า หัวใจหลักของการทำธุรกิจสมัยใหม่ต้องเน้นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีมาผสานในการทำธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

เปิดอบรมฟรี ! ผู้ประกอบการด้านอาหาร-เกษตร-สุขภาพ ปรับธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การดำเนินโครงการในปี 2566 นี้ จะมีทั้งการให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และเน้นความกระชับและตรงประเด็น โดยในกิจกรรมแรกคือ Step & Boost Up Program จะเป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการปูพื้นฐานในการทำธุรกิจสมัยใหม่ เช่น การสร้างสรรค์ธุรกิจด้วยนวัตกรรม การตลาดดิจิทัล และการทำธุรกิจออนไลน์

รวมทั้ง การให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจในรูปแบบเกื้อหนุนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของภาคปฏิบัตินั้นจะเป็นลักษณะกิจกรรม Workshop ให้มีการปฏิบัติเขียนแผนภาพธุรกิจ (Business Model Canvas) และการสร้างสื่อการตลาดแบบคลิปวีดีโอ ซึ่งจะเป็นแนวโน้มการทำธุรกิจที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ พร้อมกับยังมีกิจกรรมพบที่ปรึกษา โดยในกิจกรรมดังกล่าวนี้ จะมีลักษณะการจัดให้ผู้ประกอบการพบปะกับที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโมเดลธุรกิจให้ศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

เปิดอบรมฟรี ! ผู้ประกอบการด้านอาหาร-เกษตร-สุขภาพ ปรับธุรกิจสู่ความยั่งยืน

คณบดี CIBA กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว จะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ไปเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก (Biz Clinic Program) โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญไปให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ถึงสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน การทำธุรกิจแบบ BCG Model และการสนับสนุนเงินทุนทางธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจนั้น ๆ มีศักยภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โดยทางทีมที่ปรึกษาจะได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ในโครงการนี้ จะได้จัดกิจกรรมคัดเลือก ผู้ประกอบการที่มีผลการดำเนินงานภายใต้โครงการนี้ ที่ดีที่สุด เพื่อเป็นสุดยอด GSB Change Maker ประจำปี 2566 เพื่อได้รับทุนในการต่อยอดธุรกิจให้ยั่งยืนได้ต่อไป

เปิดอบรมฟรี ! ผู้ประกอบการด้านอาหาร-เกษตร-สุขภาพ ปรับธุรกิจสู่ความยั่งยืน

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line: @stepboostu หรือ https://lin.ee/DRbZH1f