ค่านิยม 'I AM BCP' จุดร่วมองค์กร หัวใจขับเคลื่อน 'Bangchak100X'

ค่านิยม 'I AM BCP' จุดร่วมองค์กร หัวใจขับเคลื่อน 'Bangchak100X'

บางจาก เดินหน้าสู่องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน 100 ปีหรือ Bangchak100X ชู 'ค่านิยม I AM BCP' จุดร่วมขับเคลื่อนองค์กร ตอบโจทย์เป้าหมาย 100xHappiness ดูแลพนักงาน ให้มีความสุขในการทำงาน 100 เท่า

Key Point :

  • เป้าหมายของบางจาก สู่องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน 100 ปี 'Bangchak100X' และเติบโต 10 เท่าในปี 2573 ไม่ใช่แค่เป็นองค์กรที่ทำกำไรสูงสุด แต่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • หนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน คือเรื่องของ 'คน' ผ่านวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมพนักงาน และ 'ค่านิยม I AM BCP' ซึ่งถือเป็นจุดร่วม
  • ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทน สวัสดิการ และการเติบโตแล้ว สิ่งที่คนในครอบครัวบางจากจะได้รับ คือ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

 

การเดินหน้าสู่องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน 100 ปีหรือ Bangchak100X ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และการเติบโต 10 เท่าในปี 2573 สิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่แค่การเป็นองค์กรที่ทำกำไรสูงสุด แต่ต้องเป็นองค์ที่ไม่ก่อปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนช่วยในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม

 

ตลอดเวลาเกือบ 40 ปีของการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบัน บางจากฯ มีพนักงานเฉพาะที่สำนักงานใหญ่กว่า 1,100 คน มากกว่า 50% เป็นกลุ่ม Gen Y , 40% กลุ่ม Gen X และเริ่มมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z เข้ามาร่วมงาน การพาองค์กรที่มีคนจำนวนมากขับเคลื่อนไปพร้อมกัน จึงจำเป็นต้องมี 'วัฒนธรรมองค์กร' ได้แก่ พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 'วัฒนธรรมพนักงาน' คือ เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 'ค่านิยม I AM BCP' ซึ่งถือเป็นจุดร่วม

 

 

ค่านิยม \'I AM BCP\' จุดร่วมองค์กร หัวใจขับเคลื่อน \'Bangchak100X\'

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

โชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์กับ 'กรุงเทพธุรกิจ' ว่า เป้าหมาย Bangchak100X ความสำคัญที่จะเดินหน้าไปได้ คือ เรื่องของคน เรามีผู้นำที่เก่งแล้ว ต้องมีผู้ตามที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะเติบโตไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะฉะนั้น คนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ ใจที่ทุ่มเท มี Passion และ Ownership

 

ถัดมา คือ ต้องมีแผนที่ที่ชัดเจน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย มีทิศทาง ให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสาร โดยมี Town Hall ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อการสื่อสารทิศทาง และการขยับไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้ง มี Town Hall ลงลึกแต่ละสายงาน หากพนักงานทุกคนเข้าใจ รู้ว่าจะมีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างไร จะทำให้โอกาสก้าวไปสู่เป้าหมายได้มากขึ้น สุดท้าย มีวัฒนธรรมองค์กร หรือ Core Value ค่านิยมที่กำหนดในบ้านบางจาก หากมีความแข็งแรงก็จะทำให้โอกาสประสบความสำเร็จมีมากขึ้น

 

ค่านิยม \'I AM BCP\' จุดร่วมองค์กร หัวใจขับเคลื่อน \'Bangchak100X\'

 

'I AM BCP' คุณลักษณะสำคัญ

 

ค่านิยม 'I AM BCP' นับเป็นกรอบความคิด ทัศนคติ ที่สะท้อนออกมา เป็นคุณลักษณะที่สำคัญนำพาคนในครอบครัวบางจากไปสู่เป้าหมายและทิศทางของบางจากในอนาคต ได้แก่ 

I (Innovation) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพราะการเดินหน้าสู่องค์กร 100 ปี กับการเติบโต 10 เท่าในอีก 7 ปีข้างหน้า ต้องเพิ่มพอร์ตและทำธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น การที่จะมีธุรกิจใหม่ได้ ลักษณะสำคัญของคนบางจาก สิ่งแรกจึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

 

 

ถัดมา คือ AM (Agility & Mobility) ปรับได้ พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ พร้อมจะเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตัวเองและกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น 

B (Boldness) กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพราะเป้าหมายค่อนข้างท้าทาย ดังนั้น ไม่ใช่รอแค่คำสั่ง แต่ต้องการการมีส่วนร่วม 

C (Customer Empathy) เข้าใจ เพราะเชื่อว่าบริษัทจะเติบโตไปได้ ต้องมีความเข้าใจความต้องการลูกค้า ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ

และ P (Passion & Ownership) ทุ่มเทด้วยใจ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพื่อเป็นแรงขับในการบรรลุเป้าหมาย

 

ค่านิยม \'I AM BCP\' จุดร่วมองค์กร หัวใจขับเคลื่อน \'Bangchak100X\'

 

“คุณลักษณะนี้จะถูกกำหนดเวลาคัดเลือกคน อย่างไรก็ตาม คงไม่มีใครที่เพอร์เฟกต์ มี I AM BCP ทุกข้อ แต่อย่างน้อยในงานบางหน้าที่ เช่น การตลาด แน่นอนสิ่งที่อยากให้เขามี คือ Customer Empathy ส่วนข้ออื่นๆ จะมีการพัฒนาต่อไป เป็นหลักการคัดเลือกคนให้สอดคล้องกับดีเอ็นเอและค่านิยมหลักของบางจากเพื่อให้มั่นใจว่าคนในครอบครัวบางจาก จะนำพาบริษัทไปสู่ความยั่งยืนและเติบโต”

 

พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้ใช้ได้จริง

 

ทั้งนี้ การเรียนรู้ในอดีตและปัจจุบันที่มีความแตกต่างกัน จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นและข้อมูลที่หาง่ายทางอินเทอร์เน็ต การเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย และนำไปใช้ได้จริง ผ่านหลักสูตร ที่อาจจะหาไม่ได้ทั่วไป โดยมีแพลตฟอร์มให้พนักงานสามารถเรียนรู้ในเวลาว่าง ไม่ว่าจะที่ทำงานหรือที่บ้าน

 

นอกจากนี้ ยังมุ่งสนับสนุน Learning by Doing ไม่ใช่แค่เรียนแล้วจบ แต่มีโปรเจกต์ให้ทำเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหา รวมถึงพยายามส่งเสริมการหมุนเวียนการทำงาน โดยตั้งเป้า 45% ของพนักงานจะต้องมีโอกาสหมุนเวียนทำหน้างานที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพ และหากมีตำแหน่งงานว่าง จะเปิดโอกาสให้คนในเข้าคัดเลือกก่อน

 

“เราพยายามทำบรรยากาศ สถานที่ให้มีความทันสมัย ทั้งในเรื่องของห้องประชุมระบบจองออนไลน์ มีระบบ Hot Seat เช่น แผนกการตลาด ที่ไม่ได้เข้าออฟฟิศทุกวัน สามารถจองที่นั่งในวันที่เข้าออฟฟิศได้ มี Co-working space เก้าอี้นวด และติดตั้ง EV Charger สำหรับพนักงานที่ใช้รถ EV จัดหาอุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเอื้อต่อการทำงาน Anywhere Anytime และเรื่องของ flextime พนักงานสามารถเข้างานก่อนและกลับเร็วได้ เพื่อหนีการจราจร และบริหารชีวิต”

 

ค่านิยม \'I AM BCP\' จุดร่วมองค์กร หัวใจขับเคลื่อน \'Bangchak100X\'

 

กิจกรรม ลดช่องว่างระหว่างวัย

 

สำหรับ องค์กรที่มีความหลากหลายของเจนเนอเรชั่น โดยเฉพาะบางจากซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Gen X และ Gen Y 'โชคชัย' อธิบายว่า ทั้งสองกลุ่มนี้มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันทั้งสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีในแต่ละช่วง Gen X อาจจะค่อนข้างรอบคอบ ระมัดระวัง มีกรอบ แต่ Gen Y จะยืดหยุ่นได้มากกว่า ความคิดรวดเร็ว แต่การมองรอบด้านอาจจะมีหลุดไปบ้าง หากเอาคนทั้งสองเจนมาประสานกัน เอาจุดเด่น จุดด้อยมาบริหารจัดการก็จะกลายเป็นพลังร่วม

 

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างพื้นที่ให้คนสองเจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น วันครอบครัว วันก่อตั้งบริษัท และ Outing อีกทั้ง ยังมีชมรมกว่า 30 ชมรม ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ กีฬา ดนตรี ถ่ายภาพ ดูนก กิจกรรมเพื่อสังคม และอื่นๆ ตามความชื่นชอบที่หลากหลาย และมีงบประมาณสนับสนุน

 

ขณะเดียวกัน ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา การตรวจร่างกาย พบว่า พนักงานกว่า 60% มีคอเลสเตอรอลสูง ดังนั้น ในปีนี้ จึงมีการตั้ง Health KPI ส่งเสริมการออกกำลังกาย หากสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ และ ลด Body Fat ได้จะได้คะแนน KPI เพิ่ม อีกทั้งมีฟิตเนส โต๊ะปิงปอง สถานที่ออกกำลังกาย มีห้องอาบน้ำ เมนูสุขภาพในโรงอาหาร อาหารราคาถูก และสามารถเลือกไซต์ข้าวได้ S M L เพื่อลดขยะอาหาร

 

ค่านิยม \'I AM BCP\' จุดร่วมองค์กร หัวใจขับเคลื่อน \'Bangchak100X\'

 

นวัตกรรมเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถองค์กร 

 

การแข่งขันทางธุรกิจปัจจุบัน และผู้บริโภคที่พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรจึงต้องปรับตัวไว ทำให้ที่ผ่านมา การทำงานของบางจาก มุ่งที่จะนำ ดิจิทัลเทคโนโลยี และ ดาต้าเข้ามาพัฒนากระบวนการทำงานและกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ การนำ E-Document , E-Signature เข้ามาใช้เพื่อให้ทุกอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดเรื่องของการใช้กระดาษกว่า 70% ช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยี และมีการใช้ RPA (Robotic process automation) ในการช่วยทำงานที่ซ้ำๆ ลด Human Error รวมถึง ใช้เทคโนโลยี IoT ในโรงงาน เก็บข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ลดโอกาสเครื่องจักรเสีย หยุดการผลิต

 

อีกทั้ง ลงทุนในเรื่องของแพลตฟอร์ม Low Coding/No Code สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานให้สามารถเขียนโปแกรมได้ด้วยแพลตฟอร์มดังกล่าว ร่นระยะเวลาการพัฒนาให้ตรงใจคนทำงาน และได้พัฒนาตนเอง ที่ผ่านมาได้มีการจัดประกวด Digital Contest ไปแล้ว 2 ซีซั่น โดยมีคนไอทีเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และมีพนักงานสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน

 

ท้ายนี้ โชคชัย มองว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทน สวัสดิการที่แข่งขันได้ ความมั่นคงในอาชีพ และความก้าวหน้า สิ่งที่อยากจะให้คนในครอบครัวบางจากได้รับ คือ มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ เป็นคนที่เก่งขึ้น รวมถึงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบางจาก ในการทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตอบโจทย์เป้าหมาย 100xHappiness ในการดูแลพนักงานในองค์กร ที่ให้มีความสุขในการทำงาน 100 เท่า

 

 

ค่านิยม \'I AM BCP\' จุดร่วมองค์กร หัวใจขับเคลื่อน \'Bangchak100X\'