การรถไฟฯ เปิดรับสมัคร "นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ" ปี 66 เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

การรถไฟฯ เปิดรับสมัคร "นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ" ปี 66 เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

การรถไฟฯ เปิดรับสมัคร "นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ" ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครสอบได้ผ่านเว็บไซต์ถึง 31 มี.ค.66 เช็กเงื่อนไข - คุณสมบัติได้ที่นี่

การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดรับสมัคร "นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ" ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 180 อัตรา ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ทุกสายการเรียน) โดยสมัครสอบได้ถึง 31 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

 

 

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ รองรับการเติบโตของกิจการการรถไฟฯ ในอนาคต "โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ" ได้ประกาศเปิดรับสมัคร "นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ" ประจำปีการศึกษา 2566 ใน 5 สาขาวิชา รวม 180 อัตรา

 

โดยเปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://admission.schoolconnex.app/RTS/year/2566 ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2566 นี้ โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  • สาขาวิชาช่างเครื่องกล (จำนวน 40 อัตรา)
  • สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน (จำนวน 35 อัตรา)
  • สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมรถไฟฟ้า (จำนวน 35 อัตรา)
  • สาขาวิขาช่างโยธา (จำนวน 35 อัตรา)

 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  • สาขาวิชาการจัดการเดินรถ (จำนวน 35 อัตรา)

 

 

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าสมัครสอบต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี) หรือบุคคลที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในประเภทวิชาตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาที่เปิดรับสมัคร เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด

 

โดยขั้นตอนการสมัครสอบให้เข้าในเว็บไซต์ https://admission.schoolconnex.app/RTS/year/2566 เลือกหัวข้อ "ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ" จากนั้นเลือกหัวข้อ "กรอกใบสมัคร" เลือก "รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่น 64" และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ เพื่อลงทะเบียน กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นรอขั้นตอนการอนุมัติ

 

ซึ่งผู้สมัครสามารถติดตามสถานะได้ในหัวข้อ "สถานการณ์สมัคร" และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จึงชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาทต่อคน ผ่านทางโมบายแบงกิ้ง หรือ คิวอาร์ พร้อมเพย์ เพื่อรอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและเลขประจำตัวสอบอีกครั้ง

 

นายเอกรัช กล่าวตอนท้ายว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทียบเท่าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยไม่มีข้อผูกพันการบรรจุเข้าทำงานกับการรถไฟฯ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ" โทรศัพท์หมายเลข 0-2621-8701 ต่อ 8215756 , 8215757

 

การรถไฟฯ เปิดรับสมัคร "นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ" ปี 66 เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

 

การรถไฟฯ เปิดรับสมัคร "นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ" ปี 66 เช็กรายละเอียดได้ที่นี่