วธ. ปักธง Restart ประเทศไทย ปี 66 เคลื่อนสังคม-เศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม

วธ. ปักธง Restart ประเทศไทย ปี 66 เคลื่อนสังคม-เศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม

"กระทรวงวัฒนธรรม" ตั้งเป้า ปี 2566 ชูธง Restart ประเทศไทย ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม เร่งพลิกฟื้น "เศรษฐกิจและสังคม" สู่ความมั่นคงและยั่งยืน

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม หัวข้อ “Paradigm Shift : เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน” ในโครงการถอดบทเรียน  การขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน “2 ทศวรรษ กระทรวงวัฒนธรรม”  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 20 ปี 3 ตุลาคม 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องแกลอรี่ 5 ชั้น 1 หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ

 

นายอิทธิพล กล่าวว่า วันที่ 3 ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 20 ปี  ซึ่งที่ผ่านมา วธ. เป็นหนึ่งใน 20 กระทรวงที่มีบทบาทด้านการขับเคลื่อนสังคม วัฒนธรรมในหลายมิติ เช่น การรักษา การอนุรักษ์ การประยุกต์ ต่อยอดร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

เช่น จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับศาสนาทุกศาสนา โดยสามารถนำมิติวัฒนธรรมร่วมปฏิรูปประเทศใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 

  • การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย 5 ประการ คือ ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
  • การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ  
  • การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

 

วธ. ปักธง Restart ประเทศไทย ปี 66 เคลื่อนสังคม-เศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า ก้าวต่อไปของ วธ. การขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปี 2566 ปรับบทบาทจากกระทรวงสังคม สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม คือ Restart ประเทศไทย ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม ตามนโยบาย “เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน” จะส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน และประเทศชาติ ทั้งมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ  

 

โดยบทบาทงานวัฒนธรรมจะต้องมีการตอบโจทย์สถานการณ์โลกในยุคหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 และการพัฒนางานวัฒนธรรมผ่านการใช้สื่อดิจิทัล ปรับโฉม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)  

 

วธ. ปักธง Restart ประเทศไทย ปี 66 เคลื่อนสังคม-เศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม

สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย BCG Model โดยคงไว้ซึ่งคุณค่าและเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศ อาทิ การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ การส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยในเวทีโลก การประกาศขึ้นทะเบียนด้านวัฒนธรรมในกรอบยูเนสโก

 

คนไทยเข้าถึงข้อมูลทางวัฒนธรรม ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และแหล่งเรียนรู้แบบ Onsite เพิ่มขึ้น เด็ก เยาวชน ประชาชน มีภูมิคุ้มกันด้านสังคมพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อาทิ ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางความคิด วิถีชีวิต ฯลฯ มีภาคีเครือข่ายงานวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดและขยายใหญ่ขึ้น ฯลฯ 

 

ทั้งนี้ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 วธ.จัดให้มีพิธีทำบุญ พิธีทางศาสนา และพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาทิ รางวัลวัฒนคุณาธร รางวัลวัฒนธรรมวินิต รางวัล Young smart Young ทำดี และรางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย เป็นต้น