ประชาชนเดินเลือกซื้ออาหารเจไปรับประทานในช่วงเทศกาลกินเจ