NEX แจ้ง 'คณิสสร์ ศรีวชิระประภา'  ถือหุ้นใหญ่จำนวน 17.10 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.85% 

NEX แจ้ง 'คณิสสร์ ศรีวชิระประภา'  ถือหุ้นใหญ่จำนวน 17.10 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.85% 

หุ้น NEX แจ้ง 'คณิสสร์ ศรีวชิระประภา'  ถือหุ้นใหญ่จำนวน 17,107,000 หุ้น สัดส่วน 0.85% 

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ขอชี้แจงสรุปการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานรายใหญ่ หรือ Big Lot Board ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2567 จำนวน 17,107,000 หุ้น ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

โดย นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการ หลังทำรายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567) จำนวน 324,883,000 หุ้น สัดส่วน 14.57%  ขณะที่ นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท จำนวน 116,399,500 หุ้น สัดส่วน 5.76%  

ขณะที่ หลังทำรายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา จำนวน 17,107,000 หุ้น สัดส่วน 0.85%

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุม ตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจ และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด และหากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป