IRIS แจงขาดสภาพคล่อง เบี้ยวจ่ายหนี้หุ้นกู้3 รุ่น 720 ล้านบาท

IRIS แจงขาดสภาพคล่อง เบี้ยวจ่ายหนี้หุ้นกู้3 รุ่น 720 ล้านบาท

บล.ดาโอ ฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ IRIS เดินหน้าเร่งติดตามทวงหนี้ หลัง ”ไอริส กรุ๊ป“ แจงขาดสภาพคล่อง เบี้ยวชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย หุ้นกู้3 รุ่น ครบกำหนดมิ.ย.นี้ มูลค่าคงค้างรวม 720 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ IRIS216A, IRIS20DA , IRIS219A รายงานงานว่า  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด (ผู้ออกหุ้นกู้) ได้ส่งหนังสือถึงบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ จึงไม่สามารถชำระเงินตามงวดในวันครบกำหนดชำระเงินสำหรับหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่น

มีรายละเอียดต่อไปนี้

1.วันที่ 13 มิถุนายน 2567 วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยของ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน“ (IRIS216A) มูลค่าคงค้าง 240 ล้านบาท

2 .วันที่ 14 มิถุนายน 2567 วันครบกำหนดชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และดอกเบี้ยของ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัทไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" (IRIS20DA) มูลค่าคงค้าง 300 ล้านบาท 

3.วันที่ 27 มิถุนายน 2567 วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยของ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไก่ถอน" (IRIS219A) มูลค่าคงค้าง 180 ล้านบาท

บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น ทราบว่าบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการติดตามทวงถามให้ผู้ออกชำาระหนี้หุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และกฎหมายต่อไป 

หากมีความคืบหน้าประการใดบริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านทราบต่อไปหากผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ DAOL Contact Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0