ขนส่ง Kerry จ่อรีแบรนด์เป็น KEX เหตุของเดิมสิ้นสัญญา ก.พ.68

ขนส่ง Kerry จ่อรีแบรนด์เป็น KEX เหตุของเดิมสิ้นสัญญา ก.พ.68

บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) เผยเตรียมปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าจาก Kerry เป็น KEX เนื่องจากจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแบรนด์ปัจจุบันซึ่งจะหมดสัญญา 22 ก.พ.2568

นายคิน เฮ็ง เน็ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัท มีแผนการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า (Rebranding) สู่แบรนด์ KEX และการได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจาก Kuok Registrations Limited

อ้างถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามที่บริษัท ได้ประกาศ ณ วันที่ 26 มี.ค.2567 (การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น" ซึ่งส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน S.F. Holdings Co. Ltd. (SF) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผ่านบริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (SFTH) นอกจากนี้ยังส่งผลให้ 

(ก) บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KLNTH) (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัท) สิ้นสุดการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(ข) Kery Logistics Network Limited (KLN Group) สิ้นสุดการควบคุมไม่ว่าในทางใดก็ตาม หรือการถือซึ่งสิทธิในการออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมร้อยละห้าสิบ (50) หรือ มากกว่าในบริษัทเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น

และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในอนาคตภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น บริษัท และ SF ได้ดำเนินการร่วมกันอย่างแข็งขันในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทหลายประการ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าของบริษัท เนื่องจากความเป็นไปได้ในการสิ้นสุดการใช้ชื่อ และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ Kerry อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นตามที่ได้เปิดเผยข้างต้น  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทราบถึงหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ลงวันที่ 23 พ.ค.2567 ซึ่ง KRL ได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญา ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 9 เดือน 

จากหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว การเลิกสัญญาฯ จะมีผลในวันที่ 22 ก.พ.2568 และสิทธิของบริษัท ในการใช้ชื่อ และเครื่องหมายการค้าแบรนด์ Kerry จะสิ้นสุดลงในวันเดียวกัน 

ณ ปัจจุบัน บริษัท และ SF กำลังดำเนินการร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าของบริษัท สู่แบรนด์ KEX ในขณะที่บริษัท ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย และปรับระดับแบรนด์ของบริษัท เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า 

นอกจากนี้ บริษัท ยังพิจารณาแผนการ และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์