ก.ล.ต.แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ JKN 7 รุ่น ยื่นขอเข้าประชุม เลือกผู้ทำแผน

ก.ล.ต.แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ JKN  7 รุ่น ยื่นขอเข้าประชุม เลือกผู้ทำแผน

ก.ล.ต. แจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ JKN ทั้ง 7 รุ่น ยื่นคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือJKN ยื่นคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน (ฟ.19) พร้อมหลักฐานแห่งความเป็นเจ้าหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจ ตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี

ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ให้ JKN ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้บริหารของ JKN เป็นผู้บริหารชั่วคราว โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ทำแผน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้นที่ 2 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

1. เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ทราบ
2. การเสนอชื่อผู้ทำแผน
3. การคัดค้านการออกเสียงของเจ้าหนี้
4. การลงมติเลือกผู้ทำแผน
5. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ก.ล.ต. จึงแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน ดำเนินการยื่นคำขอเลือกผู้ทำแผน ฟ.19 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. จึงจะมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามวิธีการดังนี้
1) การยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นคำขอเลือกผู้ทำแผน ฟ.19 และแนบพยานหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี

 

 


2) การยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่กรมบังคับคดี ผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นคำขอเลือกผู้ทำแผน ฟ.19 ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 8 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยดาวน์โหลดแบบพิมพ์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี

ปัจจุบัน JKN มีหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด 7 รุ่น** ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ดังนี้  
(1) หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (JKN239A)
(2) หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (JKN243A)
(3) หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (JKN246A)
(4) หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (JKN24OA)
(5) หุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (JKN24NA)
(6) หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (JKN252A)
(7) หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (JKN255A)

ผู้ถือหุ้นกู้ JKN สามารถศึกษาข้อมูลเรื่องเอกสารประกอบ และแนวทางการยื่นคำขอเลือกผู้ทำแผน ฟ.19 ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://uat.led.go.th/fastnews/infojkn.pdf หรือโทรสอบถามได้ที่กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2142-5201-13, 17-25 และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 7 รุ่น

ทั้งนี้ การยื่นหรือไม่ยื่นคำขอเลือกผู้ทำแผน ฟ.19 ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้ยื่น ฟ.19 ไว้หรือไม่ จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย จึงจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป


อนึ่ง (1) JKN239A และ (3) JKN246A มีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(2) JKN243A (4) JKN24OA (5) JKN24NA (6) JKN252A และ (7) JKN255A มีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์