เปิดชื่อ 17 หุ้นนำเสนอจาก "ทีมวิเคราะห์ SET" สเปกหลักมีรายได้จากนอก

เปิดชื่อ 17 หุ้นนำเสนอจาก "ทีมวิเคราะห์ SET" สเปกหลักมีรายได้จากนอก

"ทีมวิเคราะห์ SET" ภูมิใจเสนอพอร์ตลงทุนธีม Global Play เลือกบริษัทจดทะเบียนตลาดหุ้นไทยที่มีรายได้ต่างประเทศ ชู 5 ปีให้ผลตอบแทนกว่า 26.13% โดย 10 อันดับที่ให้น้ำหนักมากสุด แบ่ง 2 ประเภทมีหุ้นดังนี้ AMATA CK CKP EPG KCE LANNA MEGA NER PRM PTTEP SAPPE STA STANLY STGT THCOM TPIPL TU

ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูล Theme การลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศ (SET-Global Play) โดยจากการพัฒนาฐานข้อมูลการลงทุนและรายได้จากต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนฯ ซึ่งทีม SET Research พบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆ และมีรายได้จากต่างประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

นำเสนอพอร์ตการลงทุน SET Global Play ที่เน้นการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีรายได้จากต่างประเทศเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในการวิเคราะห์และเลือกลงทุน

โดยจะแบ่งพอร์ตการลงทุนออกเป็น 2 พอร์ต ได้แก่ พอร์ตการลงทุนที่มีรายได้จากต่างประเทศที่เป็นหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ (Global Play – Large Cap) และพอร์ตการลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศที่เป็นหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก (Global Play – Mid & Small Cap) 

พอร์ตการลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศที่เป็นหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 5,000 ล้านบาท มีรายได้จากต่างประเทศมากกว่า 2,000 ล้านบาท สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศมากกว่า 25% และจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้อย่างคล่องตัว เช่น สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และอัตราส่วนหมุนเวียนหลักทรัพย์มากกว่า 5% 

พอร์ตการลงทุนที่มีรายได้จากต่างประเทศที่เป็นหลักทรัพย์ขนาดกลางและเล็ก ประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่มีรายได้จากต่างประเทศมากกว่า 1,000 ล้านบาท สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศมากกว่า 10% และจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้อย่างคล่องตัวพอสมควร เช่น สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (free-float) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และอัตราส่วนหมุนเวียนหลักทรัพย์มากกว่า 0.5%

โดยทั้ง 2 พอร์ตการลงทุนจะใช้วิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และจำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ในทุกรอบที่มีการปรับสมดุลพอร์ต (rebalancing) ซึ่งมีรอบระยะเวลาในการปรับทุกครึ่งปี และทำการคัดเลือกหลักทรัพย์จากหมวดธุรกิจ (sector) ที่มีมูลค่ารายได้จากต่างประเทศมากที่สุด 10 อันดับแรก และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศสูงที่สุด 2-3 อันดับแรก ในแต่ละหมวดธุรกิจนั้นๆ

เปิดชื่อ 17 หุ้นนำเสนอจาก \"ทีมวิเคราะห์ SET\" สเปกหลักมีรายได้จากนอก
สัดส่วนอุตสาหกรรมในพอร์ตการลงทุน และหลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักมากที่สุด 10 อันดับแรก

o    SET-Global Play Large Cap 
-  คัดเลือก 20-30 หุ้นขนาดใหญ่จาก 10 sectors ที่มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศโดยเฉลี่ยสูงถึง 71% 
-  ให้ผลตอบแทนรวม 5 ปีย้อนหลังที่ 26.13% และผลตอบแทนรวมระยะสั้น (YTD) ที่ 5.25% และมี dividend yield ที่ 4.10% (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2567)

เปิดชื่อ 17 หุ้นนำเสนอจาก \"ทีมวิเคราะห์ SET\" สเปกหลักมีรายได้จากนอก

o    SET-Global Play Mid & Small 
-  คัดเลือก 20-30 หุ้นขนาดกลางและเล็กจาก 10 sectors ที่สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศโดยเฉลี่ยสูงถึง 55% 
-  ให้ผลตอบแทนรวม 5 ปีย้อนหลังที่ 79.42% และผลตอบแทนรวมระยะสั้น (YTD) ที่ 12.82% และมี dividend yield ที่ 3.94% (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2567)

เปิดชื่อ 17 หุ้นนำเสนอจาก \"ทีมวิเคราะห์ SET\" สเปกหลักมีรายได้จากนอก
การลงทุน SET Global Play เน้นลงทุนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศสูง ช่วยกระจายความเสี่ยงไปยังภูมิภาคต่างๆ อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในบางช่วงเวลา แต่ก็มีความผันผวนตามสถานการณ์การค้าโลกและภาคการส่งออกของไทย 

เปิดชื่อ 17 หุ้นนำเสนอจาก \"ทีมวิเคราะห์ SET\" สเปกหลักมีรายได้จากนอก Source: Bloomberg, SETSMART; data as of 17 May 2567