BTG เปิดตัว Betagro Ventures ตั้งกองทุน 1 พันล้านบาท เน้นลงทุนสตาร์ตอัป FoodTech & AgriTech ทั่วโลก

BTG เปิดตัว Betagro Ventures ตั้งกองทุน 1 พันล้านบาท เน้นลงทุนสตาร์ตอัป FoodTech & AgriTech ทั่วโลก

BTG เปิดตัว Betagro Ventures มุ่งบ่มเพาะ และพัฒนาธุรกิจ FoodTech & AgriTech พร้อมเดินหน้าลงทุนสตาร์ตอัป ผ่านกองทุน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1,000 ล้านบาท สร้างโอกาสเติบโตที่ยั่งยืน

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนําของไทย เปิดตัว “Betagro Ventures” ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่มุ่งเน้นการลงทุน และพัฒนานวัตกรรม ครอบคลุมระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเบทาโกร ผ่านการดําเนินงานภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 

1) การส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

2) การพัฒนาแหล่งโปรตีนใหม่ที่ยั่งยืน และ 

3) การสร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะถูกขับเคลื่อนผ่านการลงทุนตามเป้าหมาย และการบ่มเพาะสตาร์ตอัปภายในองค์กร

โดย Betagro Ventures ได้จัดตั้งกองทุนมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1,000 ล้านบาท  เพื่อลงทุนในสตาร์ตอัปที่อยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น (Early Stage) ที่พัฒนานวัตกรรมใหม่สอดคล้องตามกลยุทธ์หลักของ Betagro Ventures และในการลงทุนจะมุ่งใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเบทาโกรในด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อสนับสนุนสตาร์ตอัปให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และผู้บริโภคในวงกว้าง ผ่านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพิ่มโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อไป
 
นอกจากนี้ Betagro Ventures ยังมุ่งเน้นบ่มเพาะ และขยายธุรกิจภายในองค์กร ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารของเบทาโกรเข้ากับทักษะ และความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการสมัยใหม่ โดย Betagro Ventures มีเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถเสริมแกร่งให้ธุรกิจเบทาโกรเติบโตยั่งยืนอีกด้วย

ชยธร แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกลยุทธ์และนวัตกรรม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG และกรรมการผู้จัดการ Betagro Ventures กล่าวว่า แม้ว่าโมเดลธุรกิจแบบเดิม กำลังเผชิญกับความท้าทายจาก Technology Disruption และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจยังเห็นโอกาสในการพัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยการร่วมมือกับสตาร์ตอัป โดยเบทาโกรเชื่อว่าการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบเปิด (Open Innovation) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรซึ่งจะช่วยเร่งให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และอนาคตได้เป็นอย่างดี

“Betagro Ventures จะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของเบทาโกรไปสู่ยุคใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยการลงทุนในสตาร์ตอัป และการบ่มเพาะพัฒนาธุรกิจใหม่ โดย Betagro Ventures เชื่อว่าการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ จะช่วยให้ทุกคนได้เข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสูง ทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ที่สำคัญยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนให้ก้าวไปอีกขั้นอีกด้วย” 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์   ศิลาวงษ์