SC เข้าลงทุน 44.9% ใน บ.เจที เทน รุกธุรกิจโรงแรม โดย SYNTEC เหลือถือสัดส่วน 52%

SC เข้าลงทุน 44.9% ใน บ.เจที เทน รุกธุรกิจโรงแรม โดย SYNTEC เหลือถือสัดส่วน 52%

SC ส่ง บ.ย่อย เข้าลงทุน 44.9% ใน บ.เจที เทน เพื่อรุกธุรกิจโรงแรม โดยมี SYNTEC เหลือถือสัดส่วน 52% และรอรับเงินสด 50.41 ล้านบาท

นายสมบูรณ์ คุปติมนัส กรรมการ และเลขานุการบริษัท บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในวันที่ 18 เมษายน 2567 บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จํากัด (SCX) บริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงทุนใน บริษัท เจที เทน จํากัด โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจโรงแรม แหล่งที่มาของเงินทุนคือกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัท เจที เทน จํากัด มีทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน 1,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ส้ดส่วนการถือหุ้นหลังการเข้าลงทุนเป็นดังนี้
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYNTEC) ถือ 728,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52
บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด (SCX) ถือ 629,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.99
นายชัยรัตน์ แสงทอง ถือ 42,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3
นายรชฎ นันทขว้าง ถือ 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01

ขณะเดียวกัน นายสมชาย ศิริเลิศพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SYNTEC ได้รายงานแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยสอดคล้องกันว่า บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้น บริษัท เจที เทน จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้ SCX ในวันเดียวกันคือ 18 เมษายน 2567

โดยผู้ขายคือ SYNTEC เป็นเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 84.98
ลักษณะทั่วไปของทรัพย์สินหุ้นสามัญ 461,720 หุ้น มูลค่ารวม 50,419,824.00 บาท รับชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน