เปิดโผ 15 หุ้น SETHD อัตราเงินปันผล 3 ปี สูงสุด 22%

เปิดโผ 15 หุ้น SETHD อัตราเงินปันผล 3 ปี สูงสุด 22%

เปิดโผ 15 หุ้น SETHD อัตราเงินปันผล 3 ปี หุ้น STGT สูงสุด 22.10% ด้าน หุ้น RCL อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 16.49%

สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า จากค่าเฉลี่ยผลตอบแทนจากเงินปันผลในช่วง 3 ปีล่าสุด ของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบ SETHD Index พบว่า 10 หลักทรัพย์จากทั้งหมด 30 หลักทรัพย์ มี Dividend Yield เฉลี่ย 3 ปี สูงกว่า 5% ต่อปี และพบว่าหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบ SETHD Index ที่มี Dividend Yield เฉลี่ย 3 ปี สูงสุด 15 อันดับแรก มี Dividend Yield อยู่ในช่วง 4.75% ถึง 22.10% หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 8.01%

SET Research ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2567 

1.หุ้น STGT อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อยู่ในหมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 22.10% 

2.หุ้น RCL อุตสาหกรรมบริการ อยู่ในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 16.49%

3.หุ้น STA อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยู่ในหมวดธุรกิจการเกษตร อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 13.12%

4.หุ้น TASCO อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อยู่ในหมวดวัสดุก่อสร้าง อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 7.56%

5.หุ้น TISCO อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยู่ในหมวดธนาคาร อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 7.18%

6.หุ้น TCAP อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยู่ในหมวดธนาคาร อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 7.09% 

7.หุ้น LH อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 6.03% 

8.หุ้น SPALI อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 5.78%

9.หุ้น ORI อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 5.77%

10.หุ้น TU อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยู่ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 5.05%

11.หุ้น AP อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 4.92%

12.หุ้น SIRI อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.84 AA 11.60%

13.หุ้น RATCH อุตสาหกรรมทรัพยากร อยู่ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 4.77% 

14.หุ้น KKP อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยู่ในหมวดธนาคาร อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 4.75% 

15.หุ้น PTT อุตสาหกรรมทรัพยากร อยู่ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 4.75%