‘วนรัชต์ - ศรัทธา’ไม่รอด หลังอัยการสั่ง STARK 7 ราย ถูกอายัดทรัพย์ต่อ

‘วนรัชต์ - ศรัทธา’ไม่รอด หลังอัยการสั่ง STARK 7 ราย ถูกอายัดทรัพย์ต่อ

ก.ล.ต. พนักงานอัยการฟ้องคดีผู้ถูกกล่าวโทษ กรณี STARK จำนวน 7 ราย ส่งผลให้คำสั่งอายัดทรัพย์สินยังคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอแจ้งว่า ตามที่พนักงานอัยการฟ้องผู้ถูกกล่าวโทษกรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) ที่ถูกอายัดทรัพย์สินจำนวน 7 รายต่อศาลอาญา* ได้แก่ (1) บริษัท STARK (2) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (3) นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ (4) นายกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม (5) บริษัท ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (6) บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด และ (7) บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ส่งผลให้ระยะเวลาในการอายัดทรัพย์สินของบุคคลทั้ง 7 รายดังกล่าว** ถูกขยายออกไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น ตามมาตรา 267 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต.กล่าวว่า “ก.ล.ต. ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ สำหรับการอายัดทรัพย์สินเป็นมาตรการ การป้องกันมิให้ผู้กระทำผิดทำการยักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน โดย ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอย่างเต็มกำลัง เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด”

* คดีหมายเลขดำที่ อ.90/2567 คดีหมายเลขดำที่ อ.433/2567 และคดีหมายเลขดำที่ อ.441/2567

** ข่าวที่เกี่ยวข้อง ;

1. ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 117/2566 เรื่อง “ก.ล.ต. มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด กรณี STARK รวม 10 ราย และห้ามมิให้ออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว” วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 

2. ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 262/2566 เรื่อง “ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวโทษ กรณี STARK รวม 9 ราย” วันที่ 27 ธันวาคม 2566 (ซึ่งขยายออกไปอีก 180 วัน นับแต่วันที่ 2 มกราคม 2567) 

 

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์