'ชูเกียรติ' ขายหุ้น 'SABUY' อีก 2.43% เหลือติดพอร์ต 18.91%

'ชูเกียรติ' ขายหุ้น 'SABUY' อีก 2.43% เหลือติดพอร์ต 18.91%

'ชูเกียรติ' ขายหุ้น 'SABUY' อีก 2.43% ผ่านบล.อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2567 เหลือติดพอร์ต 18.91% ก่อนหน้านี้ขายให้ MGI ไป 135 ล้านบาท 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ระบุแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) พบว่า ชูเกียรติ รุจนพรพจี ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY มีการจำหน่ายหุ้น SABUY จำนวน 2.4385% โดยเป็นการขายในตลาดหลักทรัพย์ผ่าน บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2567 ทั้งนี้ภายหลังการขายหุ้น SABUY ส่งผลให้ ชูเกียรติ มีหุ้นดังกล่าวติดพอร์ตที่ 18.9104% 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ หุ้น SABUY รายงานต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ขอแจ้งมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของนายชูเกียรติ รุจนพรพจี และรับทราบการขายหุ้นของนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ให้กับบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.5 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 135,000,000 บาท โดย MGI สามารถส่งบุคลากรที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท

\'ชูเกียรติ\' ขายหุ้น \'SABUY\' อีก 2.43% เหลือติดพอร์ต 18.91%

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์