'ณวัฒน์' ลาออกกรรมการ SABUY เหตุติดภารกิจที่ต้องทำงาน MGI

'ณวัฒน์' ลาออกกรรมการ SABUY เหตุติดภารกิจที่ต้องทำงาน MGI

'ณวัฒน์' ลาออกกรรมการ SABUY เหตุติดภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ของ MGI ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและรองประธาน กรรมการบริหารของ SABUY ได้อย่างเต็มที่

นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI ระบุว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ในเรื่องอนุมัติให้บริษัทเข้าทําการซื้อหุ้นบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ SABUY เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นั้น ซึ่งมีเงื่อนไขการทํารายการดังกล่าว โดยบริษัทสามารถส่งตัวแทนเข้าไป ร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ได้ 1 ท่าน และบริษัทยังสามารถส่ง บุคลากรที่เหมาะสมเข้าไปดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เพื่อไปดําเนินงานบริหารบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปดํารงตําแหน่งกรรมการ และรองประธาน กรรมการบริหารของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ได้มีการแถลงข่าวการขายสินค้าแบรนด์นางงามในตู้ SABUY Vending Plus โดยบริษัทมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ ปรับเปลี่ยนบุคคลที่เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
 

1.นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอลาออกจากตําแหน่งเนื่องจากการติดภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่ของ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการและรองประธาน กรรมการบริหารของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ได้อย่างเต็มที่จึงมีความจําเป็นต้องส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อดํารงตําแหน่งแทน

2.บริษัทได้มอบหมายให้ นายรัชพล จันทรทิม กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหารของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

3.บริษัทได้แจ้งเรื่องนี้ให้ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายรัชพล จันทรทิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท สมาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ต่อไป