ชูเกียรติ ขายหุ้น SABUY ให้  MGI จำนวน 1.70% มูลค่ารวม 135 ล้าน ตั้ง ณวัฒน์ เข้าร่วมบริหาร

ชูเกียรติ ขายหุ้น SABUY ให้  MGI จำนวน 1.70% มูลค่ารวม 135 ล้าน ตั้ง ณวัฒน์ เข้าร่วมบริหาร

'ชูเกียรติ' ผู้ถือหุ้นใหญ่ SABUY ขายหุ้น SABUY ให้  MGI จำนวน 1.70% หุ้นละ 4.5 บาท มูลค่ารวม 135 ล้านบาท ตั้ง ณวัฒน์ อิสรไกรศีล นั่ง กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ด้านราคาหุ้น SABUY เปิดตลาดภาคเช้าบวกพุ่ง 13.18%

KEY

POINTS

  • เปิดตลาดหุ้นไทยภาคเช้า หุ้น SABUY บวกกว่า 13.18% หรือราคาเพิ่มขึ้น 0.58 บาท หรือระดับราคาอยู่ที่ 4.98 บาท
  • ชูเกียรติ รุจนพรพจี ผู้ถือหุ้นใหญ่ SABUY ขายหุ้นให้กับบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.5 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 135,000,000 บาท
  • คณะกรรมการบริษัท หุ้น SABUY ตั้ง ณวัฒน์ อิสรไกรศีล นั่ง กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร
     

ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยภาคเช้า ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 หุ้น SABUY บวกกว่า 13.18% หรือราคาเพิ่มขึ้น 0.58 บาท หรือระดับราคาอยู่ที่ 4.98 บาท หลังจากที่ SABUY แจ้งขายหุ้นให้ MGI

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ขอแจ้งมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของนายชูเกียรติ รุจนพรพจี และรับทราบการขายหุ้นของนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ให้กับบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.5 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 135,000,000 บาท โดย MGI สามารถส่งบุคลากรที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท

ชูเกียรติ ขายหุ้น SABUY ให้  MGI จำนวน 1.70% มูลค่ารวม 135 ล้าน ตั้ง ณวัฒน์ เข้าร่วมบริหาร

2.อนุมัติแต่งตั้งนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นกรรมการแทนนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป และอนุมัติให้นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร

3.เห็นชอบการแต่งตั้งนายชูเกียรติ รุจนพรพจีเป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทใน บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)

ภายหลังการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นางอุมาวดี รัตนอุดม กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. นายฆนัท ครุธกูล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ, กรรมการบริหาร,กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร

7. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ

8. นายวชิรธร คงสุข กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ด้าน ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) หรือ MGI เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่3/2567 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำการซื้อหุ้นบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวนรวม 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 135,000,000 บาท บริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.70 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สบาย เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) ทั้งนี้บริษัท ชำระค่าหุ้นสามัญ ด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ต้องการร่วมธุรกิจ กับ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่สามารถช่วยต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจหลากหลายช่องทาง ดังนี้

1.ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในเครือบริษัทฯ ผ่าน ตู้ Vending กว่า 13,000 จุด ทั่วประเทศ

2.ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน ระบบ Direct Sales

3.ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบ Telesales

4.ระบบการเงิน Sabuy Money และ Wallet

5.ระบบการเงินอื่นๆ ระบบ ผ่อนสบาย, P Loan และ Nano Loan

6.ระบบการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า และ Digital Data ขนาดใหญ่ ที่เป็นฐานลูกค้าของกลุ่ม บริษัท สบาย เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน)

7.ระบบการจัดส่ง และ Fulfillment - Sabuy Speed กว่า 21,000 จุด ทั่วประเทศ

8.การใช้Infrastructure และ Ecosystem ทางธุรกิจ เพื่อขยายธุรกิจเข้าสู่ระดับภูมิภาค

9.Media channel Outlet ผ่านเครื่อข่ายตู้เติมเงิน และ Vending รวมกว่า 70,000 จุด ทั่วประเทศ