ตลท.เฮียริ่ง ปรับมาตรการยกระดับ ขายชอร์ต -โปรแกรมเทรดดิ้ง ถึง 21 เม.ย.นี้

ตลท.เฮียริ่ง ปรับมาตรการยกระดับ ขายชอร์ต -โปรแกรมเทรดดิ้ง ถึง 21 เม.ย.นี้

 “ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงมาตรการยกระดับการกำกับดูแลการขายชอร์ต และโปรแกรมเทรดดิ้ง” ถึง 21 เม.ย.นี้

ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการกำกับดูแลการขายชอร์ต และการใช้คอมพิวเตอร์ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยความเร็วสูงหรือโปรแกรมเทรดดิ้ง พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทสมาชิก เพื่อยกระดับการกำกับดูแลให้เข้มข้นขึ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น “การยกระดับมาตรการกำกับดูแล”ดังนี้

1. มาตรการกำกับดูแลการขายชอร์ต เพื่อลดความผันผวนของราคาที่อาจเกิดจากการขายชอร์ตด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติของหลักทรัพย์ที่สามารถขายชอร์ตได้ และกำหนดเกณฑ์ราคาขายชอร์ตกรณีหลักทรัพย์มีราคาลดลงให้เข้มงวดขึ้น 

2. มาตรการการกำกับดูแลโปรแกรมเทรดดิ้ง เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและติดตามการซื้อขายของผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยความเร็วสูง (HFT) ให้เข้มงวดขึ้นด้วยการเพิ่มเติมการแจ้งหรือการขึ้นทะเบียนผู้ลงทุนกลุ่มดังกล่าว อีกทั้งจะเพิ่มการกำหนดเวลาขั้นต่ำของคำสั่งซื้อขาย ก่อนที่จะสามารถแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง (Minimum Order Resting Time) เพื่อชะลอและป้องกันไม่ให้มีการส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะใส่-ถอนที่ถี่จนเกินไป อันจะช่วยป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม


 3. การเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทุนที่มีพฤติกรรมการซื้อขายไม่เหมาะสมให้แก่บริษัทสมาชิกทุกรายทราบ เพื่อให้บริษัทสมาชิกทุกรายสามารถกำกับดูแลผู้ลงทุนที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ ASCO กำหนด เช่น ลดวงเงิน ให้ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) เท่านั้น เป็นต้น

4. บทระวางโทษปรับสมาชิก ด้วยการปรับบทระวางโทษปรับสมาชิกให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มการกำกับดูแลสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เข้มข้นขึ้น

การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์  หัวข้อ “การยกระดับมาตรการกำกับดูแล” โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่  จนถึง 21 เมษายน 2567