หุ้นเทคโนโลยีเอเชีย ที่สุดแห่ง Supply Chain รายใหญ่ของโลก

หุ้นเทคโนโลยีเอเชีย ที่สุดแห่ง Supply Chain รายใหญ่ของโลก

หุ้นเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย เป็น Supply Chain รายใหญ่ของโลก "ผู้จัดการกองทุน" มอง ธีมเทคโนโลยียังมีโอกาสเติบโตได้อีก ทั้งระยะสั้น - ยาว เห็นได้จากการเข้ามาของธีมการลงทุน AI อย่างชัดเจน

วศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ และ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) เปิดเผยว่า หุ้นเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย ถือว่ามีศักยภาพการเติบโตที่ชัดเจน เนื่องจากเอเชียเป็นศูนย์กลางของการคิดค้นวิจัยด้านเทคโนโลยี และเป็นที่ตั้งของห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีของโลก รวมถึงการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น จึงมีความสำคัญต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี

ทั้งนี้ บริษัทเทคโนโลยีของเอเชียเป็น Supply Chain รายใหญ่ของโลก โดยผู้จัดการกองทุนมองว่า ธีมเทคโนโลยียังมีโอกาสเติบโตได้อีก ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เห็นได้จากการเข้ามาของธีมการลงทุน Artificial Intelligence (AI) อย่างชัดเจน

โดยในปีที่ผ่านมา หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐ ได้ปรับตัวขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อรองรับธีม AI จึงคาดว่า จะเป็นช่วงเวลาที่หุ้นเทคโนโลยีขนาดกลาง และขนาดเล็กของเอเชีย มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นตามไปด้วย และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

ทั้งนี้บริษัทเปิดกองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี หรือ Bualuang Asia Technology Fund (B-ASIATECH) เป็นครั้งแรก คำนึงถึงภาพการลงทุนในระยะยาว โดยมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่ชัดเจน ประกอบกับการลงทุนที่ผ่านผู้จัดการกองทุนระดับโลกอย่าง Wellington Management ซึ่งมีความชำนาญในการคัดเลือกหุ้นในแบบ Bottom Up Approach รวมถึงมีทีมงานขนาดใหญ่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่หลากหลายอีกด้วย

ขณะเดียวกัน กองทุนมีวัตถุประสงค์ลงทุนในการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการลงทุน โดยจะให้ความสำคัญกับการนำประเด็นด้าน Environmental, Social และ Governance มาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดในการเข้าลงทุนผ่านการให้บริษัทที่ลงทุนคำนึงถึง และมีแนวทางการจัดการในประเด็นต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้ กองทุน B-ASIATECH นับเป็นกองแรกที่ได้รับการประทับตราสัญลักษณ์ SRI (Sustainable and Responsible Investing) จากสำนักงาน ก.ล.ต.ไทยอีกด้วย

โดยกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Asia Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน USD S Accumulating Unhedged เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยี และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่จดทะเบียนอยู่บนตลาดหลักทัรพย์ หรือที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย และส่งเสริมการลงทุนด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ด้วยการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาพิจารณาใช้ในกระบวนการลงทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่ม Wellington Management Funds (Luxembourg)

อย่างไรก็ตาม กองทุนดังกล่าวเหมาะกับนักลงทุนในตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และ/หรือการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ บริการทางเทคโนโลยี และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น รวมไปถึงผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงจากการลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนในหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อีกทั้งสามารถลงทุนได้ระยะยาวเวลา 3-5 ปีขึ้นไป
 

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์