เปิดมาตรการคุม ‘Central Platform - Auction’ ลดความผันผวนราคาหุ้นร้อนแรงผิดปกติ

เปิดมาตรการคุม ‘Central Platform - Auction’ ลดความผันผวนราคาหุ้นร้อนแรงผิดปกติ

มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้เห็นชอบในหลักการเรื่อง “มาตรการยกระดับความเชื่อมั่นเรื่อง short selling และ program trading รวมถึงมาตรการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน และเปิดมาตรการคุม ‘Central Platform-Auction’ ลดความผันผวนราคาหุ้นร้อนแรงผิดปกติ

มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้เห็นชอบในหลักการเรื่อง “มาตรการยกระดับความเชื่อมั่นเรื่อง short selling และ program trading รวมถึงมาตรการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน” โดยมาตรการของตลาดหุ้นไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากบอร์ด ตลท. เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2567 ที่ผ่านมา แบ่งตามเป้าหมายที่คาดหวังเป็น 3 กลุ่มหลักคือ

1.มาตรการเกี่ยวกับการลดความผันผวนที่ผิดปกติของราคาหลักทรัพย์ 

2.มาตรการเกี่ยวกับการกำกับดูแลพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม และ 

3.มาตรการที่เป็นการเพิ่มความคุ้มครองผู้ลงทุน

โดยยกระดับการตรวจสอบ จัดให้มี Central Platform ในการ check หลักทรัพย์ก่อนขาย เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลกลางสำหรับบริษัทสมาชิกและตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ขณะเดียวกัน จะให้มีการจับคู่ซื้อขายวันละ 3 รอบ หรือ 

pre-open1 เวลา 09.30 - 09.55 น.

pre-open2 เวลา 14.00 - 14.25 น.

pre-close เวลา 16.30 - 16.35 น.

โดยสุ่มเวลาจับคู่เหมือนหุ้นปกติ และจะมีการเปิดให้ Cancel Order ได้ หรือ Update ราคาที่จะซื้อได้ แต่จะไม่ได้เป็นระบบการซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (AOM) ซึ่งจะใช้กับกรณีที่หุ้นมีความผันผวนสูง

นอกจากนี้ยังได้ทบทวนหลักทรัพย์ที่ Short Sell ได้ หุ้นที่จะทำ Short Sell ได้ต้องมี Turn Over ขั้นต่ำย้อนหลัง 12 เดือน หรืออย่างน้อย 2% และเพิ่มขนาดมาร์เก็ตแคปปัจจุบัน 5,000 ล้านบาท เป็นที่ 7,500 รวมถึงเพิ่มสภาพคล่องฟรีโฟลต 20% 

และควบคุมผลกระทบจาก short sell โดยเพิ่ม Uptick รายหลักทรัพย์เมื่อราคาปิดลดลง 10% เทียบกับราคาปิดก่อนหน้า เพื่อลดความผันผวนด้านราคา

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์