ตลท. เฮียริ่ง ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ NVDR จนถึง 15 มี.ค.นี้

ตลท. เฮียริ่ง ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ NVDR จนถึง 15 มี.ค.นี้

ตลท. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ NVDR จนถึง 15 มี.ค.นี้ ปรับเกณฑ์ ห้ามคนไทยลงทุน และเปิดรายชื่อผู้ถือ ตั้งแต่ 0.5% ของทุนชำระแล้ว แต่ไม่น้อยกว่า 10 ราย หวังส่งเสริมผู้ลงทุนต่างชาติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  เปิดรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการลงทุนใน NVDR ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ NVDR ในการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดข้อจำกัดการลงทุนของต่างชาติ (Foreign Limit) 

ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น ดังนี้ 
1.  ปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขาย NVDR 
•    ห้ามบริษัทสมาชิกส่งคำสั่งซื้อ NVDR ให้ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนไทย
•    บริษัทสมาชิกต้องจัดให้มีมาตรการตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าก่อนส่งคำสั่งทุกครั้ง โดยให้เฉพาะผู้ลงทุนต่างชาติเท่านั้นที่สามารถซื้อ NVDR ได้

2. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยรายชื่อผู้ถือ NVDR                                โดยกำหนดให้ผู้ออก NVDR เปิดเผยรายชื่อผู้ถือ NVDR ตั้งแต่ 0.5% ของทุนชำระแล้ว แต่ไม่น้อยกว่า 10 ราย 

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ หัวข้อ “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ จนถึง 15 มีนาคม 2567