ไม่ผิดหวัง! หุ้นน้องใหม่ PANEL เปิดเทรดวันแรก เหนือจอง 2.17%

ไม่ผิดหวัง! หุ้นน้องใหม่ PANEL เปิดเทรดวันแรก เหนือจอง 2.17%

ไม่ผิดหวัง! หุ้นน้องใหม่ PANEL เหนือจองบวก 2.17% หรือราคาเพิ่มขึ้น 0.08 บาท ระดับราคาอยู่ที่ 3.76 บาท จากราคา IPO 3.68 บาท

ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันที่ 22 ก.พ.67 หุ้นน้องใหม่ PANEL หรือ บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย ผนังบานเลื่อนกันเสียง วัสดุกันเสียงสำหรับงานสถาปัตยกรรม รวมทั้งระบบประตูอัตโนมัติ และวัสดุสำหรับโรงพยาบาล และสาธารณสุข และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร เปิดเทรดวันแรก เหนือจองบวก 2.17% หรือราคาเพิ่มขึ้น 0.08% ระดับราคาอยู่ที่ 3.76 บาท จากราคา IPO 3.68 บาท

ไม่ผิดหวัง! หุ้นน้องใหม่ PANEL เปิดเทรดวันแรก เหนือจอง 2.17%

นางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผนังกันเสียงเคลื่อนที่ ระบบประตูห้องผ่าตัดอัตโนมัติ และระบบทางเข้าออกอัจฉริยะ โดยตลอดระยะเวลากว่า 34 ปี บริษัทมุ่งมั่นให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อเป็น One Stop Service เช่น การออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง และการบริการหลังการขาย เป็นต้น สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะนำไปลงทุนสร้างโรงงานใหม่ และจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และประสิทธิภาพการผลิต ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

PANEL มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ ครอบครัวนางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ถือหุ้นร้อยละ 40.53 และนายอังสุรัสมิ์ อารีกุล ถือหุ้นร้อยละ 33.16 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

บมจ. เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ เข้าจดทะเบียน และเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PANEL” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

 PANEL เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผนังบานเลื่อนกันเสียงเคลื่อนที่ ประตูกระจก ระบบทางเข้าออกอัจฉริยะ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าออกแบบตกแต่งภายในสำหรับอาคารทั่วไป ภายใต้แบรนด์ PANELÉS นอกจากนี้ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนนำเข้า และจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าใช้งานในสถานพยาบาลแบรนด์ MANUSA จากประเทศสเปน เช่น ประตูอัตโนมัติสุญญากาศที่ใช้สำหรับประตูห้องผ่าตัด ประตูห้องเอกซเรย์ 

บริษัทมีโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รองรับการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ผู้รับเหมา เจ้าของสถานที่ และสถาปนิกที่เชี่ยวชาญด้านสถานพยาบาล โรงแรม บริษัทและห้างร้านต่างๆ โดยในงวด 9 เดือนแรกปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสถาปัตยกรรมภายใน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสถานพยาบาล : รายได้บริการและอื่นๆ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 : 30 : 10 ตามลำดับ

 PANEL มีทุนชำระหลังเสนอขาย 95 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 140 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น โดยเป็นการเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ในราคาหุ้นละ 3.68 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย IPO 184 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO  699.20 ล้านบาท 

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) เท่ากับ 29.72 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) เท่ากับ 23.53  ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาท

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์