ตลท. ปรับเกณฑ์เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ตั้งแต่ 0.5% เริ่ม 19 ก.พ.67

ตลท. ปรับเกณฑ์เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ตั้งแต่ 0.5% เริ่ม 19 ก.พ.67

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ตั้งแต่ 0.5% เริ่ม 19 ก.พ.67 เป็นต้นไป  ให้ใช้กับบริษัทจดทะเบียน ทรัสต์เพื่อการลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ได้ ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วนยิ่งขึ้น จากเดิมที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์รายใหญ่หรือผู้ถือหลักทรัพย์ 10 รายแรก เป็นให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ตั้งแต่ 0.5% ของทุนชำระแล้ว แต่ไม่น้อยกว่า 10 ราย 

ทั้งนี้ ให้ใช้กับบริษัทจดทะเบียน ทรัสต์เพื่อการลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ผู้ลงทุน และผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกณฑ์เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ตั้งแต่ 0.5% ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้หัวข้อ “กฎเกณฑ์/การกำกับ” และ “กฎเกณฑ์ – หนังสือเวียนส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์จดทะเบียน” 

ทั้งนี้ สามารถติดตามการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัทตามเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ โดยพิมพ์ชื่อย่อหลักทรัพย์ และเลือกเมนู “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” เริ่มตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์