ตลท. เร่งถก ก.ล.ต.เร็วสุด นำ 4 มาตรการ ดูแลธุรกรรมขายชอร์ต - โปรแกรมเทรดดิ้ง

ตลท. เร่งถก ก.ล.ต.เร็วสุด นำ 4 มาตรการ ดูแลธุรกรรมขายชอร์ต - โปรแกรมเทรดดิ้ง

ตลท. เดินหน้านำ 4 มาตรการ ปกป้อง - คุมเข้มตลาดหุ้นไทย ดูแลธุรกรรมขายชอร์ต - โปรแกรมเทรดดิ้ง เร่งหารือ ก.ล.ต. โดยเร็วสุด เผยมีมาตรการระยะสั้น และระยะยาว มั่นใจทุกอย่างดีขึ้น

หลังจากวานนี้ ( 12 ก.พ.67)  คณะกรรมการ(บอร์ด) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้พิจารณาผลการศึกษาเกี่ยวกับ program trading และ short selling ของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับสากล

ชี้ “ตลาดหุ้นไทย” มีกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ใช้ในการกำกับดูแล โดยเทียบเคียงกับตลาดหลักทรัพย์ ในต่างประเทศ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มตลาดที่พัฒนาแล้ว และกลุ่มตลาดที่มีการพัฒนาใกล้เคียงกับประเทศไทย (peer exchanges) แล้วนั้น

อย่างไรก็ดี บริษัทที่ปรึกษา ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ ตลท. พิจารณาเพิ่มเติมมาตรการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลเรื่องดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศในปัจจุบัน

โดย ตลท. วาง 4 แนวทางการดำเนินการในการควบคุม และดูแลธุรกรรมขายชอร์ต (Short Selling) กับ การใช้คอมพิวเตอร์ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น (Program trading) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

ล่าสุด นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  ได้สรุป 4 แนวทางดังกล่าว  ดังนี้ 

1.ตลท.จะเพิ่มกลไกเพิ่มเติมในการควบคุมผลกระทบที่มีต่อราคา และสภาพคล่องจากธุรกรรม short sell และ program trading 

2.การรายงาน(Report) ตลท.จะมีการให้ข้อมูล ของการ short selling และ program trading ต่อ public มาก และลึกขึ้น เพื่อให้นักลงทุนได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

3. การติดตาม และบังคับใช้กฎเกณฑ์ ตลท.และ บล.สมาชิก จะมีการวางกระบวนการทำงาน และระบบในการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการป้องกันการทำธุรกรรมที่ไม่ปกติ และติดตามลงโทษผู้กระทำผิด และร่วมกระทำผิด อย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อความชัดเจน และเสมอภาค

4. การแบ่งความรับผิดชอบ ตลท.จะเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการกำกับดูแลร่วมกันปรับกฎระเบียบต่างๆ และวางหน้าที่ของแต่ละผู้กำกับดูแล และ ตลท. อย่างชัดเจน และครบถ้วน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความผิดได้สะดวก รวดเร็ว และรุนแรงขึ้น กับผู้กระทำความผิด และผู้ร่วมกระทำความผิด

โดยรายละเอียดของมาตรการดังกล่าวทั้งหมด นายภากร กล่าวว่า จะเปิดเผยให้สาธารณะได้รับทราบหลังจากการปรึกษาร่วมกันกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) โดยเร็วที่สุดแล้ว 

เชื่อมั่นว่า ผลที่ได้จากการดำเนินการทั้ง 4 ด้าน จะสามารถทำให้การป้องกันการทำธุรกรรม naked short selling และการทำธุรกรรม program trading ที่ไม่เหมาะสม ทำได้ดีขึ้น

"จากนี้ ตลท.จะหารือร่วมกับ ก.ล.ต.เร็วที่สุด เพื่อนำข้อเสนอของที่ปรึกษาดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามที่ ตลท. ได้วางไว้  ซึ่งต้องให้ ก.ล.ต.พิจารณาร่วมกันก่อนว่าควรจะมีมาตรการอะไรบ้าง ทั้งระยะสั้น และระยะยาว มองว่ามาตรการระยะสั้นที่น่าจะออกมาได้เร็วเช่น   ข้อ 1, ข้อ 2 และข้อ 3 ในบางส่วน ส่วนข้อ 4 นั้นอาจเป็นมาตรการระยะยาวที่ใช้เวลา หากมีมาตรการที่ตกลงร่วมกันได้แล้ว จะเสนอบอร์ดพิจารณา และเปิดรับฟังความเห็นต่อสาธารณะต่อไป" 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์