SCC ส่ง SCGC ลงทุน 173 ล้าน ถือ 3% ใน Avantium ลุยผลิตสารตั้งต้นขวดพลาสติกจากพืช

SCC ส่ง SCGC ลงทุน 173 ล้าน ถือ 3% ใน Avantium ลุยผลิตสารตั้งต้นขวดพลาสติกจากพืช

SCC ส่ง SCGC ลงทุน 173 ล้านบาท ถือหุ้น 3% ใน "Avantium" บจ.ในตลาดหุ้นเนเธอร์แลนด์ ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตสารตั้งต้นสำหรับ PEF รับการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตนวัตกรรมพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทเซนฟาย เวนเจอร์ส จำกัด (SENFI Ventures) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท Avantium N.V. (“Avantium”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Euronext) โดย SENFI Ventures จะถือหุ้นร้อยละ 3 คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 173.02 ล้านบาท (หรือประมาณ 4.5 ล้านยูโร)

Avantium เป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตสารตั้งต้นสำหรับขวดพลาสติกจากพืช (Polyethylene Furanoate: PEF) และเทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ ผ่านการแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การลงทุนในบริษัท Avantium นี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCGC ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตนวัตกรรมพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Green Innovation)

ทั้งนี้ การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจจะสามารถสร้างหรือต่อยอดธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจเคมิคอลส์ที่จะผลิตพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม (SCGC Green Polymer) 1 ล้านตันในปี 2573