ตลท. สั่ง NUSA แจงกรณียื่นศาลขอเพิกถอนสัญญา Share Swap กับ WEH ภายใน 25 ม.ค.67

ตลท. สั่ง NUSA แจงกรณียื่นศาลขอเพิกถอนสัญญา Share Swap กับ WEH ภายใน 25 ม.ค.67

ตลท. ขอให้ NUSA ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณียื่นคำฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสัญญาที่มีผลต่อสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นของ NUSA เกี่ยวข้องกับ WEH ภายใน 25 ม.ค.67 นี้  และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ชี้แจงภายใน 5 ก.พ.67

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA แจ้งว่า วันที่ 18 มกราคม 2567 ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่ง ขอให้เพิกถอนสัญญาที่ NUSA เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) และผู้ถือหุ้นของ WEH เป็นผู้ถือหุ้นของ NUSA (Share Swap) ซึ่งหากศาล มีคำพิพากษาตามคำขอ NUSA คาดว่าจะส่งผลให้ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (TNH) ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของ NUSA ตั้งแต่ต้น (10.13% ของทุนชำระแล้ว) เนื่องจากไม่มีกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH และ NUSA ต้องปรับปรุงงบการเงินในส่วนของเงินลงทุนใน WEH (21% ของสินทรัพย์รวม และ33% ของส่วนผู้ถือหุ้น)

ตลท. สั่ง NUSA แจงกรณียื่นศาลขอเพิกถอนสัญญา Share Swap กับ WEH ภายใน 25 ม.ค.67

เนื่องจากข้อมูลข้างต้นพิจารณาได้ว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของบริษัททั้งฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และอำนาจจัดการของบริษัท ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ NUSA ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2567 ดังนี้

1. เหตุผลที่ NUSA ยื่นฟ้องต่อศาล เพื่อขอเพิกถอน share swap ดังกล่าว ซึ่งขัดกับข้อมูลที่ NUSA เคยแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ว่า ไม่พบว่าหุ้นของ WEH ที่จะนำมา share swap มีประเด็นที่จะกระทบต่อกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH

2. สิทธิในการออกเสียงรวมทั้งสิทธิต่างๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น NUSA ที่ได้รับหุ้นจากการแลกเปลี่ยน (share swap) กับหุ้น WEH ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาตามคำขอของ NUSA รวมทั้งสิทธิในการเป็นกรรมการของ NUSA

3. อำนาจอนุมัติเพื่อดำเนินการยื่นฟ้องร้องข้างต้นต่อศาลฯ

4. ผลกระทบต่องบการเงินของ NUSA ทั้งด้านฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน หากศาลฯ มีคำพิพากษาตามคำขอของ NUSA พร้อมชี้แจงเพิ่มเติมให้ชัดเจน ถึงเหตุผลที่ NUSA ไม่ต้องคืนเงินปันผลที่เคยได้รับจากการถือหุ้น WEH

นอกจากนี้ ขอให้ชี้แจงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบต่อกรณีข้างต้นภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์