"แอน จักรพงษ์" ดึงมือดีร่วมทำแผนฟื้นฟู 29 ม.ค.

"แอน จักรพงษ์" ดึงมือดีร่วมทำแผนฟื้นฟู 29 ม.ค.

"แอน จักรพงษ์" พร้อมยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง 29 ม.ค. 2567 ดึงมือดี "มือกฎหมาย" สํานักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) และ " มือทำแผน" เพลินจิต แอดไวเซอรี่ แอนด์ แพลนเนอร์

   นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ JKN ได้แจ้งการแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัทเพื่อยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

    ตามที่บริษัทได้ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งรับคําร้องในวันที่ 9 พฤศจิกายน  2566  โดยศาลล้มละลายกลาง ได้กําหนดวันไต่สวนคําร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 29 มกราคม 2567 นั้น 

   บริษัทขอแจ้งการแต่งตั้งที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

    1. บริษัท สํานักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อดําเนินกระบวนการ ฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง

     2. บริษัท เพลินจิต แอดไวเซอรี่ แอนด์ แพลนเนอร์ จํากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการจัดทําแผนฟื้นฟู กิจการเพื่อเสนอต่อเจ้าหนี้และศาลล้มละลายกลาง

       ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ต่อไป