ตลท.เฮียริ่ง “ปรับปรุงเกณฑ์เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ และ บจ. investment company”

ตลท.เฮียริ่ง “ปรับปรุงเกณฑ์เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ และ บจ. investment company”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ และ บจ. ที่เป็น investment company” ถึง 5 ม.ค. 67

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนที่เป็น investment company” เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วนยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ โดยจะกำหนดให้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้ว แต่ไม่น้อยกว่า 10 ราย จากปัจจุบันเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์รายใหญ่หรือรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ 10 รายแรก โดยจะใช้กับบริษัทจดทะเบียน ทรัสต์เพื่อการลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2.ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่เป็น investment company ตามนิยามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยทบทวนมาตรการดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะเป็น investment company ด้วยการขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) และ SP (Suspension) ก่อนดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ในลักษณะที่มีความเข้มงวด และมีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation หัวข้อ “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนที่เป็น investment company” เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/Sz5wnoNMD4PfkQXr6 จนถึง 5 มกราคม 2567