ก.ล.ต. จัดทำ Additional Guidance หนุนเสนอขาย ESG Fund ฮ่องกงในไทย

ก.ล.ต. จัดทำ Additional Guidance หนุนเสนอขาย ESG Fund ฮ่องกงในไทย

ก.ล.ต. จัดทำ Additional Guidance on Cross-border Offerings of ESG funds under the Mutual Recognition of Funds between Hong Kong and Thailand (Additional Guidance) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ฮ่องกงในการเสนอขายกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย

ภายใต้โครงการ Mutual Recognition of Funds between Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and Thailand (HK-TH MRF) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืนของฮ่องกง และไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน

ในปัจจุบันแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืน (sustainable investing) ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ก.ล.ต. และ SFC ต่างให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืนของฮ่องกง และไทย

ในระยะแรก ก.ล.ต. จึงได้จัดทำ Additional Guidance ซึ่งเป็นคู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (ESG Fund) ฮ่องกง ที่ประสงค์จะติดตราสัญลักษณ์ SRI Fund ในการเสนอขายกองทุนรวมดังกล่าวในประเทศไทยภายใต้โครงการ HK-TH MRF

โดยมีข้อตกลงให้ บลจ. ต้องเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประเทศปลายทางด้วย Additional Guidance ที่จัดทำในครั้งนี้ จึงช่วยอำนวยความสะดวก บลจ.ฮ่องกง ทำให้การเสนอขาย ESG Fund ฮ่องกงในประเทศไทยเป็นไปอย่างคล่องตัว ภายใต้มาตรฐานที่ ก.ล.ต. กำหนด 

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การจัดทำ Additional Guidance ภายใต้โครงการ HK-TH MRF ในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้มีการเสนอขายกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนของฮ่องกงในประเทศไทยได้โดยสะดวกยิ่งขึ้นช่วยให้ผู้ลงทุนไทยมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย โดยยังคงได้รับความคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม

อีกทั้งเป็นกลไกสนับสนุนการลงทุนในกิจการที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ตามเป้าประสงค์ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้งสองรัฐบาลได้ตกลงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการเชื่อมโยงตลาดทุนของกันและกัน

ทั้งนี้ Additional Guidance จะช่วยให้ ก.ล.ต. กำกับดูแล ESG Fund ของฮ่องกงภายใต้ HK-TH MRF ด้วยมาตรฐานเดียวกันกับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) กองอื่นๆ ในประเทศไทย ทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม (level playing field) ระหว่างกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ

รวมทั้งผู้ลงทุนไทยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างเพียงพอ และสามารถเปรียบเทียบข้อมูล ESG Fund ของฮ่องกงกับ SRI Fund กองอื่นๆ ในประเทศไทยได้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษา Additional Guidance on Cross-border Offerings of ESG funds under the Mutual Recognition of Funds between Hong Kong and Thailand ได้ที่ https://www.sec.or.th/EN/Pages/LawandRegulations/HK-TH-MRF.aspx 
 

หมายเหตุ:
1. โครงการ HK-TH MRF เป็นการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้งสองรัฐบาลได้ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
2. กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น UN SDGs เป็นต้น โดย บลจ. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ SRI Fund ได้ที่ https://sustainablefinance.sec.or.th/Fund

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์