ราชกิจจาฯ ประกาศให้ผู้เสียหาย หุ้น STARK ขอคืนทรัพย์ ยื่นคำร้องถึง 26 ก.พ.67

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ผู้เสียหาย หุ้น STARK ขอคืนทรัพย์ ยื่นคำร้องถึง 26 ก.พ.67

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้ผู้เสียหาย คดีหุ้น STARK ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิถึง 26 ก.พ.67 หรือกำหนดระยะเวลา 90 วัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน โดย นายปิยะ ศรีวิกะ ผู้อำนวยการกองคดี 2 ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ให้ยึด และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน 
 

และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระรายคดี นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก กล่าวคือ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK และบริษัทย่อย ได้มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการลงข้อความเท็จ ทำบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง ในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท ในปี 2564 ถึงปี 2565 และเปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบแสดงรายการข้อมูล)

 

โดยเปิดเผยงบการเงินประจำปี 2564 ที่มีการตกแต่งบัญชี และปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งในแบบแสดงข้อมูลในส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)โดยการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยทุจริตหลอกลวง และโดยการหลอกลวงนั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง ดังนี้ 

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการยื่นคำขออนุญาต และแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ Filing) โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่มีการตกแต่งบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท อันเป็นข้อความเท็จ รวมถึงปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นเหตุให้ผู้ลงทุนดังกล่าวได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าว และไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายใน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขั้นตอน และวิธีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน 

1.ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น "ผู้เสียหาย" จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 

-สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) /หรือ สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี) 

-ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ) 

-สำเนาสัญญาการลงทุน หรือสำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย

-บัญชีซื้อขาย รายการซื้อขาย และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 

-สำเนาหนังสือยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือหนังสือการเรียกชำระค่าซื้อหุ้น หรือเอกสารหลัก

-สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี) 

-เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.วิธีการยื่นคำร้องฯ มี 2 ช่องทาง ดังนี้ 

-ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงาน ปปง. 

-ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองมาที่สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมของด้านบนว่า (ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีราย นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก)

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

3.ระยะเวลายื่นคำร้องฯ 

ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ผู้เสียหาย หุ้น STARK ขอคืนทรัพย์ ยื่นคำร้องถึง 26 ก.พ.67

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ผู้เสียหาย หุ้น STARK ขอคืนทรัพย์ ยื่นคำร้องถึง 26 ก.พ.67

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์