ก.ล.ต. ผนึก ตลท. หารือ เร่งทบทวนเกณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย

ก.ล.ต. ผนึก ตลท. หารือ เร่งทบทวนเกณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หารือร่วมกันถึงแนวทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทบทวนเกณฑ์การวางหลักประกันในบัญชีเงินสด เกณฑ์ระยะเวลาการส่งมอบหลักทรัพย์ และเกณฑ์การชำระค่าซื้อหุ้นล่วงหน้า กรณีหุ้นเข้าลักษณะร้อนแรง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ลงทุนแต่ละประเภท

วานนี้ (28 พ.ย.)  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำโดยนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ และผู้บริหาร ประชุมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นำโดย นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหาร โดยได้มีการหารือกันถึงแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทบทวนเกณฑ์การซื้อขายด้วยเงินสด (cash account) ในกรณีการวางหลักประกันก่อนซื้อหลักทรัพย์  เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ลงทุนรายย่อยและนิติบุคคลต่างประเทศที่ชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคัสโตเดียนที่เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี

รวมถึงส่งเสริมและรักษาความมั่นคง ความมีประสิทธิภาพในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเร่งนำไปทบทวนเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและนำมาเสนอต่อ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป

รวมทั้งจะพิจารณาปรับเกณฑ์ระยะเวลาส่งมอบหลักทรัพย์เป็นภายในวันที่ 2 ถัดจากวันขายหลักทรัพย์ (T+2) ให้เป็นเช่นเดียวกันสำหรับผู้ลงทุนทุกประเภท นอกจากนี้ จะพิจารณาทบทวนมาตรการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (cash balance) กรณีมีการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของตลาดในปัจจุบัน และมีความเป็นธรรมกับผู้ลงทุนแต่ละประเภท

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงเรื่องการทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกเมื่อลูกค้ามีธุรกรรมขายชอร์ตที่ออกโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นด้วยกับการทบทวนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้มีความชัดเจนและมั่นใจยิ่งขึ้นว่าบริษัทหลักทรัพย์มีแนวปฎิบัติที่ได้มาตรฐานสากล อันจะเป็นการป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ