ตลท.เตือนนักลงทุนติดตามงบการเงิน-คำชี้แจงของ JKN

ตลท.เตือนนักลงทุนติดตามงบการเงิน-คำชี้แจงของ JKN

ตลท. แจ้งเตือนนักลงทุน ศึกษาข้อมูลงบการเงินและติดตามคำชี้แจงของ JKN ขณะที่บริษัท แจงยังไม่ได้ตั้งประมาณการความเสียหาย หลังถูก “ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป ฟ้องอาญา-หมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 1 พันล้าน กรณีออกเหรียญ Miss Universe Coin ชี้รอศาลไต่สวน 18 ธ.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงิน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (JKN)และติดตามคำชี้แจงของบริษัท หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ JKN ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินเนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินงาน ต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสำคัญ ได้แก่

(1) การประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์เงินลงทุนในบริษัทย่อย เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์รายการ และค่าความนิยม รวม 10,789 ล้านบาท ที่อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินซึ่งอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์ ขณะที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,813 ล้านบาท

(2) การขาดสภาพคล่องทางการเงิน

(3) การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ส่งผลให้ถือเป็นเหตุผิดนัดหนี้อื่นๆ รวม 4,558 ล้านบาท โดยบริษัทยังไม่ตั้งประมาณการความเสียหายและดอกเบี้ยผิดนัดชำระ

ตลท.เตือนนักลงทุนติดตามงบการเงิน-คำชี้แจงของ JKN

ทั้งนี้ ให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงิน JKN และติดตามคำชี้แจงของบริษัท

สำหรับรายละเอียดและข้อมูลในงบการเงิน ประกอบด้วย

1.สินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินมีมูลค่าตามงบการเงิน 10,789 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,813 ล้านบาท หากถูกพิจารณาตั้งด้อยค่า อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ


2. บริษัทยังไม่มีการขาย บจก. เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ (MNB) – ธุรกิจผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ให้บุคคลภายนอก และอยู่ระหว่างพิจารณาแผนใหม่ มูลค่าขาย 56 ล้านบาท ต่ำกว่าราคาซื้อ 27% (บริษัทลงทุนมาแล้ว 2 ปี และมีค่าความนิยม 40 ล้านบาท) และมีเงินให้กู้ยืมคงค้าง 42.4 ล้านบาท

ขณะที่บริษัทแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมด 60% ของ MNB โดยระบุว่าไม่มีหนี้คงค้างและภาระค้ำประกัน

 

สำหรับประเด็น ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง 97% ของยอดลูกหนี้การค้าคงค้าง เป็นลูกค้ารายใหญ่ 12 รายแรกที่บริษัทมีรายได้ค่าสิทธิจากการทำสัญญากับลูกค้ากลุ่มนี้ คิดเป็น 99% ของยอดรายได้ค่าสิทธิ นั้นรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ในงบการเงิน ปรากฏว่า 1.ลูกหนี้ค้างชำระ 1,190 ล้านบาท คิดเป็น 51% ของลูกหนี้-กิจการไม่เกี่ยวข้องกัน 2. ลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 6 เดือน 669 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77% จากสิ้นปี 2565 ในขณะที่บริษัทตั้งค่าเผื่อฯ 88 ล้านบาท

ส่วนประเด็น การคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ และการลงทุนจำนวนมากในการซื้อ ลิขสิทธิ์ รายละเอียดในงบการเงิน ปรากฏว่า ในไตรมาส 2-3 ปี 2566 บริษัทไม่สามารถจัดหาเงินทุนมาชำระหนี้หุ้นกู้จนทำให้ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ 600 ล้านบาท ที่ครบกำหนดวันที่ 1 กันยายน 2566 ขณะที่ปรากฏข้อมูลว่ามีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการที่ไม่คิดดอกเบี้ยทั้งจำนวน 300 ล้านบาท ในไตรมาส 2 และลงทุนซื้อลิขสิทธิ์รายการจำนวนมากในไตรมาส 2-3 รวม 2,524 ล้านบาท

ทั้งนี้ประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯขอให้บริษัทชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ความคืบหน้าดำเนินการ ผลกระทบต่อฐานะการเงิน นโยบายการให้เครดิตแก่ลูกค้า นโยบายการติดตามหนี้ และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทางด้าน  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า กรณี บริษัท ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องกล่าวโทษบริษัท เป็นจำเลยที่ 1 และตนเอง ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นจำเลยที่ 2 ข้อหากระทำผิดความอาญาและข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ โดยกล่าวหาว่าจำเลยทั้งสองได้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการที่โจทก์ได้ออกเหรียญ Miss Universe Coin อันเป็นเท็จทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย

โดยโจทก์ได้แนบหลักฐานบันทึกข้อตกลง พร้อมคำแปลมาพร้อมกับคำฟ้องและอธิบายว่าได้มีการลงนามผูกพันกับจำเลยทั้งสองในเรื่องของการออกเหรียญไว้แล้ว โดยโจทก์คิดค่าความเสียหายจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยศาลนัดหมายไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 18 ธันวาคม 2566

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ และจำเลยที่ 2 ได้ประกาศข้อความแจ้งเตือนประชาชนและนักลงทุน ซึ่งเป็นการกระทำที่สุจริตและเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงพิจารณาว่าเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายและไม่ทำให้การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามที่โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาล

บริษัทฯ มีความเห็นว่าโอกาสความเสียหายยังมีความไม่แน่นอนจึงไม่มีการตั้งประมาณการความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงิน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากศาลยังไม่รับฟ้องจนกว่าการไต่สวนมูลฟ้องจะเสร็จสิ้น และจะมีผลต่อเมื่อศาลมีคำสั่งว่าคดีนี้มีมูลเพียงพอที่จะรับไว้พิจารณา และเนื่องจากผลกระทบดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงยังมิได้ตั้งประมาณการความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินดังกล่าว