KTC คว้ารางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น SET Awards 2023

KTC คว้ารางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น SET Awards 2023

KTC รับมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ในงาน SET Awards 2023 กลุ่มรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม (Business Excellence) ที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) มากกว่า 1 แสนล้านบาทขึ้นไป

นายชุติเดช  ชยุติ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส กลุ่มงานบริหารการเงิน และนางรจนา  อุษยาพร ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีการเงิน และรักษาการผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงิน  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC รับมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ในกลุ่มรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม (Business Excellence) ที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) มากกว่า 1 แสนล้านบาทขึ้นไป จาก นายแมนพงศ์  เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายสันติ  วิริยะรังสฤษฎ์  ในงาน SET Awards 2023 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร  

 

KTC คว้ารางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น SET Awards 2023

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์