MK ควักเงิน 770 ล้าน แปลงสิทธิวอร์แรนต์ เข้าถือ ‘หุ้น SIRI’ สัดส่วน 4.08%

MK ควักเงิน 770 ล้าน แปลงสิทธิวอร์แรนต์ เข้าถือ ‘หุ้น SIRI’ สัดส่วน 4.08%

“มั่นคงเคหะการ” ควักเงิน 770 ล้านบาท แปลงสิทธิวอร์แรนต์ หุ้นสามัญของ “แสนสิริ” มูลค่าหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นสัดส่วน 4.08%

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)หรือ MK รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 2 ต.ค.66 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI

โดยการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของ SIRI ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 700 ล้านหน่วย เป็นหุ้นสามัญ 700 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท ในราคาหุ้นละ 1.10 บาท หรือคิดเป็น 4.08% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SIRI ภายหลังการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะชำระราคาหุ้นเป็นเงินสด 770 ล้านบาท

โดยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง (Relisting) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าเงื่อนไขตามข้อ 24 ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทุกประการ และทำให้บริษัทได้รับการยกเว้นไม่ต้องคืนคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ แต่บริษัทยังคงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ สำหรับธุรกรรมการเข้าลงทุนใน SIRI ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศเรื่องของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

2. ดำเนินการจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้สินทรัพย์โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น โดยจัดประชุมในวันที่ 20 พ.ย.66

และ 3. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อธุรกรรมการเข้าลงทุนใน SIRI รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์