SAWAD ปรับโครงสร้าง ขายหุ้น ‘สวัสดิ์รุ่ง เรือง ไฟแน้นซ์ (กัมพูชา)’ ให้ SCAP ถือ

SAWAD ปรับโครงสร้าง ขายหุ้น ‘สวัสดิ์รุ่ง เรือง ไฟแน้นซ์ (กัมพูชา)’ ให้ SCAP ถือ

SAWAD การปรับโครงสร้างภายใน ขายหุ้น “สวัสดิ์รุ่ง เรือง ไฟแน้นซ์ (กัมพูชา)” สัดส่วน 75% มูลค่ารวม 81.57 ล้านบาท ให้แก่ “ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969” หวังเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินธุรกิจและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

              บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

             โดยมีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ บริษัท สวัสดิ์รุ่ง เรือง ไฟแน้นซ์ (กัมพูชา) จำกัด ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) จำนวน 24,375 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 75 ในราคาหุ้นละ 94.06 USD มูลค่ารวม 81.57 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) โดยชำระเป็นเงินสด

             ทั้งนี้ สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในของบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานให้กับบริษัทและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์