SIRI ตั้ง 'อภิชาติ จูตระกูล' นั่ง CEO มีผลแล้ว 19 ก.ย.66

SIRI ตั้ง 'อภิชาติ จูตระกูล' นั่ง CEO มีผลแล้ว 19 ก.ย.66

บอร์ด SIRI แต่งตั้ง ‘อภิชาติ จูตระกูล’ นั่งซีอีโอ มีผล 19 ก.ย.66 เป็นต้นไป พร้อมกับอนุมัติโครงการสะสมหุ้นให้พนักงาน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ซึ่งได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอภิชาติ จูตระกูล (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่) ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานอำนวยการ (Chief Executive Officer) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน รับทราบการลาออกของ นายศุภนิจ จัยวัฒน์ จากตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานของบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) (Employee Joint Investment Program – EJIP) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อธำรงรักษาผู้บริหาร และพนักงานให้ทำงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว
  • เพื่อส่งเสริมความคิด และความรู้สึกของพนักงานในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน 
  • เพื่อสร้างแรงจูงใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ในอนาคต 
  • เพื่อเสริมสร้างวินัยในการออม และการลงทุนให้กับพนักงาน

โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2569 ซึ่งพนักงานผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ ในวันสมัครเข้าร่วมโครงการพนักงานต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • พนักงานประจำของบริษัท ระดับ 8-10 (ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย – รองผู้อำนวยการฝ่าย) และมีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ไม่รวมกรรมการและที่ปรึกษาของบริษัท
  • พนักงานที่มีอายุการทำงานไม่ครบ 3 ปี ต่อมาภายหลังมีอายุการทำงานครบ 3 ปี ให้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามรอบที่บริษัท กำหนดไว้
  • กรณีที่พนักงานได้รับการพิจารณาปรับตำแหน่งเป็นระดับ 8 – 10 ให้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการได้เมื่อมีอายุงานรวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ ตามรอบที่บริษัท กำหนดไว้
  • พนักงานระดับ 8 – 10 ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว หากต่อมาพนักงานได้ปรับตำแหน่งเป็นระดับ 11 ขึ้นไป ให้พนักงานยังคงมีสิทธิเข้าร่วมโครงการต่อไปจนกว่าจะครบอายุโครงการ

โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจ่ายเงินสะสมในส่วนของพนักงานเพื่อร่วมลงทุนกับเงินสมทบของบริษัทเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการในแต่ละเดือน ณ วันที่บริษัทจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน บริษัทจะหักเงินเดือนของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกเดือนในอัตรา 5% ของฐานเงินเดือนทุกเดือน (Basic Salary) จนครบกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการในอัตรา 100% ของเงินที่หักจากพนักงานทุกเดือน

ทั้งนี้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent Period) อย่างเคร่งครัด นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • อายุโครงการครบ 1 ปี 6 เดือน (วันที่ 30 เม.ย.2568) อนุญาตให้ขายหุ้นได้ 50% ของจำนวนหุ้นในบัญชี Prepaid ที่มีอยู่
  • อายุโครงการครบ 3 ปี (วันที่ 31 ต.ค.2569) อนุญาตให้ขายหุ้นคงเหลือได้ทั้งจำนวน

โดยการกำหนด และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน คณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนด และเปลี่ยนแปลง
 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์