'พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ' ลาออกจากกรรมการ 'EA -CPF-CPALL' มีผล30ส.ค.66

'พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ' ลาออกจากกรรมการ 'EA -CPF-CPALL' มีผล30ส.ค.66

'พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ' ลาออกจากกรรมการอิสระ-กรรมการบริหารความเสี่ยงEA -ลาออกจากกรรมการอิสระ CPF -CPALL มีผลตั้งแต่ 30 ส.ค.66

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ  EA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า  พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ แจ้งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป

'พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ' ลาออกจากกรรมการ 'EA -CPF-CPALL' มีผล30ส.ค.66

 

'พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ' ลาออกจากกรรมการ 'EA -CPF-CPALL' มีผล30ส.ค.66


 

นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)หรือ CPF  แจ้งว่า  พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทประเภทกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2566 

ทั้งนี้การลาออกดังกล่าวมีผลทำให้สภาพการเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ สิ้นสุดด้วยเช่นกัน 

'พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ' ลาออกจากกรรมการ 'EA -CPF-CPALL' มีผล30ส.ค.66

 นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หรือ CPALL  แจ้งว่า  พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ แจ้งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2566

'พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ' ลาออกจากกรรมการ 'EA -CPF-CPALL' มีผล30ส.ค.66