CPALL ซื้อหุ้น 19% ‘แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ’ ในเครือ CP ลุ้นส่งเข้าตลาดหุ้น

CPALL ซื้อหุ้น 19% ‘แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ’ ในเครือ CP ลุ้นส่งเข้าตลาดหุ้น

CPALL เผยซื้อหุ้น 19% “แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ” ในเครือ CP มูลค่า 703.63 ล้านบาท พร้อมเปิด “5 ข้อ” ได้ประโยชน์เข้าลงทุน ลุยเกมรุกออนไลน์รับตลาดอีคอมเมิร์ซเติบโตในอนาคต ลุ้นส่งเข้าตลาดหุ้น

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

บริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL) ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด (Ascend Commerce) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีบริษัท แอสเซนด์ ดิจิตอล คอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (ADCG) ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ADCG มีนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม โดย CPALL จะเข้าซื้อหุ้น 38,703,704 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 19% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของ Ascend Commerce ชำระค่าตอบแทนคิดเป็นมูลค่า 703,633,339 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนใน Ascend Commerce

(1) เพิ่มโอกาสการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ จากฐานลูกค้าสมาชิกที่มากขึ้นเนื่องมาจากการรวมฐานลูกค้า

(2) ไม่ต้องลงทุนซ้ำซ้อนด้านไอทีและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพราะสามารถลงทุนที่ซุปเปอร์แอป ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระดับโลกที่รวมเอาสินค้าและบริการของกลุ่มธุรกิจ รวมกับสินค้าและบริการชั้นนำจากพันธมิตรทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า B2C และ B2B

(3) เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ สามารถนำไปต่อยอดในเรื่องของการทำตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Personalization) และเสนอบริการอื่น ๆ ในอนาคต

(4) ลดความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพราะการลงทุนในธุรกิจนี้ต้องใช้เงินลงทุนสูง และใช้ทีมงานบุคลากร ทรัพยากรอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก

(5) รับส่วนแบ่ง 19% จากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอนาคต และอาจจะเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

สำหรับ ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อข้างท้าย) ได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้

 

เป็นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถส่งเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้ และด้วยการร่วมลงทุนจากบริษัทต่าง ๆ จะทำให้ Ascend Commerce สามารถขยายธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงจากแนวโน้มการให้บริการเว็บเพจเพื่อซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่สูงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะทำให้เงินลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ธุรกิจด้านพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถส่งเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้เช่นเดียวกัน

ขณะที่ ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ : ได้พิจารณาการลงทุนใน Ascend Commerce ซึ่งประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสนับสนุนกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ เงินลงทุนมีความเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ระดับราคาที่ผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินไว้ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องนี้แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่างๆ ไปด้วยความโปร่งใส มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป