โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'รื่นวดี สุวรรณมงคล' นั่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'รื่นวดี สุวรรณมงคล' นั่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กลับเข้ารับราชการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กลับเข้ารับราชการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้ความเห็นชอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 169 (2) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง \'รื่นวดี สุวรรณมงคล\' นั่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ

ก่อนหน้านี้ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) การแต่งตั้งตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับเงินเดือน 76,800 บาท เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 169 (2) แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
 

ประวัติการทำงานของ นางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล 

 • อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
 • อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
 • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 • ช่วยปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ (สปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกร 9 ชช) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • ประธานคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 257/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ 
 • กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (International Union of Judicial Officers (UIHJ)
 • เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับต่างๆ

ด้านคุณวุฒิการศึกษา นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.        
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) University of California at Berkeley, U.S.A.