‘พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล’ ลาออกประธานกรรมการ STARK ตั้ง ‘สมชัย สวัสดีผล’ แทน

‘พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล’ ลาออกประธานกรรมการ STARK ตั้ง ‘สมชัย สวัสดีผล’ แทน

STARK แจ้ง “พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล” ยืนลาออกจากประธานกรรมการ ตั้ง “สมชัย สวัสดีผล” แทนมีผลทันที พร้อมเคาะตั้งกรรมการใหม่ “มนตรี ศรีสกูล-ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ” นั่งกรรมกรรมการแทนชุดเก่า พร้อมเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทเป็น “อภิชาติ ตั้งเอกจิต-ภูมิพัฒน์” มีผล 4 ก.ค. 66

นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต กรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล จากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการ อิสระของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

2. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

2.1. นายสมชัย สวัสดีผล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

2.2. นายมนตรีศรีสกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ที่ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

2.3. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสุวัฒน์ เชวงโชติ ที่ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่

3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้ เดิม “นายวนรัชต์ตั้งคารวคุณ และ นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท” แก้ไขเป็น “นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต และ นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท”

‘พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล’ ลาออกประธานกรรมการ STARK ตั้ง ‘สมชัย สวัสดีผล’ แทน