SIRI ขายโทเคนสิริฮับA 20 ล้านโทเคน มูลค่า200 ล้าน ให้ 'เตชทัต สุขเจริญไกรศรี'

 SIRI ขายโทเคนสิริฮับA  20 ล้านโทเคน มูลค่า200 ล้าน ให้ 'เตชทัต สุขเจริญไกรศรี'

SIRI ขายโทเคนดิจิทัล สิริฮับ A จำนวน 20 ล้านโทเคน ราคา 10 บาทต่อโทเคน รวม มูลค่า 200 ล้านบาท ให้แก่ นายเตชทัต สุขเจริญไกรศรี

นายอภิชาติ จูตระกูล  ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ  SIRI แจ้งว่า บริษัทได้เข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัล (โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ A ออกโดยบริษัท เอสพีวี 77 จำกัด) ที่บริษัทถืออยู่จำนวน 20 ล้านโทเคน (โทเคนดิจิทัล สิริฮับ A) ให้แก่ นายเตชทัต สุขเจริญไกรศรี ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคาเสนอ 10 บาทต่อหนึ่งโทเคน (ราคาพาร์) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 200 ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ทั้งนี้บริษัท เห็นว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนในโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการ เงื่อนไข และงบประมาณการลงทุนที่กำหนดโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 ประกอบกับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2564 ซึ่งมอบอำนาจให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องนี้

 SIRI ขายโทเคนสิริฮับA  20 ล้านโทเคน มูลค่า200 ล้าน ให้ 'เตชทัต สุขเจริญไกรศรี'

ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

  และธุรกรรมการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัล มีขนาดรายการของธุรกรรมเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.15 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัท

 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา บริษัทจะมีขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 1.08 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา และจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์