'ขันเงิน ไทยเทเนี่ยม' รับโอนหุ้น MPIC 1.2 พันล้านหุ้นแล้ว -คาดทำเทนเดอร์เสร็จก.ค.66

'ขันเงิน ไทยเทเนี่ยม' รับโอนหุ้น MPIC 1.2 พันล้านหุ้นแล้ว -คาดทำเทนเดอร์เสร็จก.ค.66

'ขันเงิน ไทยเทเนี่ยม' รับโอนหุ้น MPIC แล้ว 1.2 พันล้านหุ้น คิดเป็น 92.46 % คาดทำเทนเดอร์เสร็จสิ้นเดือน ก.ค.66 พร้อมตั้ง "ขันเงิน -จิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน -ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ -ทรงพล เชาวนโยธิน -อภิชาติ คงชัย -พิรุณ ชินวัตร" เป็นกรรมการ มีผล26 พ.ค. 66

นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) หรือ MPIC  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)  หรือ MAJOR ได้โอนหุ้นให้กับนายขันเงิน เนื้อนวล หรือ ขันเงิน ไทยเทเนี่ยม  จำนวน 1,202,130,480 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.46 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทแล้ว ในวันที่ 26 พ.ค. 2566  ทําให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของMPIC เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

'ขันเงิน ไทยเทเนี่ยม' รับโอนหุ้น MPIC 1.2 พันล้านหุ้นแล้ว -คาดทำเทนเดอร์เสร็จก.ค.66

ภายหลังการทํารายการดังกล่าวเป็นผลให้นายขันเงิน เนื้อนวล มีหน้าที่ทําคําเสนอซื้อ(เทนเดอร์ฯ)หุ้นทั้งหมดของ MPIC โดยคาดว่านายขันเงิน จะทำเทนเดอร์หุ้น MPIC จะเสร็จสิ้นภายในเดือนก.ค.ของปี 2566

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MPIC ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแปลงอํานาจควบคุม และโครงสร้างการจัดการของบริษัท ซึ่งในวันที่ 26 พ.ค.2566 MPIC ได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2566 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสําคัญ ดังต่อไปนี้


1. รับทราบการลาออกของกรรมการดังต่อไปนี้ เนื่องจากกรรมการมีเหตุผลส่วนตัวบางประการ จึงไม่สามารถปฏิบัติงานในตําแหน่งกรรมการต่อไปได้โดยการลาออกดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.2566เป็นต้นไป

(1) นายวิชา พูลวรลักษณ์ตําแหน่ง กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท
(2) นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ตําแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร
(3) นายอภิชาติ คงชัย ตําแหน่ง กรรมการ
(4) นายธนกร ปุลิเวคินทร์ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร

2. อนุมัติแต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้ แทนที่กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2566เป็นต้นไป
(1) นายขันเงิน เนื้อนวล ตําแหน่ง กรรมการ แทน นายวิชา พูลวรลักษณ์
(2) นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ตําแหน่ง กรรมการ แทน นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
(3) นายทรงพล เชาวนโยธิน ตําแหน่ง กรรมการ แทน นายอภิชาติ คงชัย
(4) นายพิรุณ ชินวัตร ตําแหน่ง กรรมการ แทน นายธนกร ปุลิเวคินทร์

3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้
เดิม "นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ และนางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการสองใน สามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท"
เปลี่ยนแปลงเป็น นายขันเงิน เนื้อนวล นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน นายทรงพล เชาวนโยธิน และนายพิรุณ ชินวัตร กรรมการ 2 ในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท"

4. รับทราบการลาออกของผู้บริหาร ดังต่อไปนี้โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566เป็นต้นไป

(1) นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นางสุวิมล แซ่ลิ่ม ตําแหน่ง ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี

5. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งรักษาการเลขานุการบริษัท ดังนี้
มีมติแต่งตั้ง นางสาวจิรัฏฐ์ จันทร์เรือง ให้ดํารงตําแหน่งรักษาการเลขานุการบริษัท แทน นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ที่ได้ลาออกจากตําแหน่งรักษาการเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2566เป็นต้น