'บริษัทไทยขนาดกลาง - ต่างประเทศขนาดใหญ่' เฮ! ก.ล.ต.ไฟเขียว ระดมทุนด้วยเกณฑ์มาร์เก็ตแคป

'บริษัทไทยขนาดกลาง - ต่างประเทศขนาดใหญ่' เฮ!  ก.ล.ต.ไฟเขียว ระดมทุนด้วยเกณฑ์มาร์เก็ตแคป

บอร์ด ก.ล.ต. เห็นชอบปรับเกณฑ์ รับหุ้นเข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์ Market capitalization ในอุตสาหกรรมที่รัฐให้การสนับสนุน ครอบคลุมถึง บริษัทไทยขนาดกลาง - บริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ ที่มีสัดส่วนการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญต่อประเทศ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีนโยบายในการส่งเสริม และสนับสนุนให้กิจการที่ประกอบธุรกิจที่ภาครัฐให้การสนับสนุน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง

โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (บอร์ด ก.ล.ต.) ในการประชุม ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2566 มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามเกณฑ์ Market capitalization สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

 โดยให้ครอบคลุมบริษัทไทยขนาดกลางและบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญให้กับประเทศไทย การปรับปรุงกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ BCG Model ซึ่งจากเดิมเกณฑ์ข้างต้นจำกัดให้เฉพาะบริษัทไทยขนาดใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เท่านั้น

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะสร้างความยืดหยุ่น และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่บริษัททั่วไปสามารถระดมทุน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิซึ่งต้องประกอบธุรกิจ และมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งนั้น การปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้ได้เพิ่มช่องทางระดมทุนให้กับบริษัทไทยขนาดกลางที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ภาครัฐให้การสนับสนุนตาม BCG Model

รวมถึงบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ให้แก่ประเทศไทยก็สามารถระดมทุน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์ Market capitalizationได้ด้วย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ภาครัฐให้การสนับสนุน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศก้าวไปข้างหน้าด้วยเช่นกัน โดยทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการบังคับใช้เกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์