คณะกรรมการเจ้าหนี้ ไฟเขียว 'การบินไทย' ควบรวมไทยสมายล์ คาดเสร็จสิ้นปี66

คณะกรรมการเจ้าหนี้ ไฟเขียว 'การบินไทย' ควบรวมไทยสมายล์ คาดเสร็จสิ้นปี66

คณะกรรมการเจ้าหนี้ ไฟเขียว "การบินไทย" ควบรวมธุรกิจสายการบินกับ "ไทยสมายล์" คาดเสร็จสิ้นปี66 ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มการบิน

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  คณะกรรมการเจ้าหนี้ ในการประชุมวันนี้ (17 พ.ค.66 ) มีมติเห็นชอบให้  THAI ดำเนินการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจกลุ่มธุรกิจการบินของบริษัทตามแนวทางที่คณะผู้บริหารแผนและฝ่ายบริหารนำเสนอ คือ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ (ไทยสมายล์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% 

โดยการปรับโครงสร้างดังกล่าว จะส่งผลให้เครื่องบินที่ปัจจุบันบริหารจัดการภายใต้ ไทยสมายล์ย้ายมาบริหารจัดการภายใต้ บริษัท  ซึ่งการปรับโครงสร้างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้แล้ว  และ

 

ยังต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าวรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัทคาดว่าจะมีการปรับโครงสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2566 

ทั้งนี้ภายหลังการปรับโครงสร้าง บริษัทจะเป็นผู้บริหารจัดการดำเนินงาน การวางแผนฝูงบินการบริหารตารางบิน  และวางแผนเครือข่ายเส้นทางบินที่ให้บริการของฝูงบินทั้งของบริษัท และของไทยสมายล์ ภายใต้ AOC ของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
 

โดยการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มการบินของบริษัท ในหลายด้าน ทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการกำหนดเครือข่ายเส้นทางบินตอบสนองความต้องการ และความสะดวกของลูกค้าในการเชื่อมต่อได้มากขึ้น  มีอัตราการใช้ประโยชน์อากาศยานสูงขึ้น และมีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงจากการประหยัดต่อขนาด

รวมถึงสร้างเอกภาพในตราสินค้าของบริษัท และไทยสมายล์ และขจัดความไม่ชัดเจนของตำแหน่งการตลาดระหว่างกลุ่มธุรกิจการบินโดยการให้บริการและบริหารการดำเนินงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้บริษัท ทำให้สามารถลดต้นทุนการขายด้านค่าสื่อสารการตลาด มีความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 

นอกจากนี้ ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการปฏิบัติการบินในส่วนของนักบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  เพื่อให้เกิดการบูรณาการระบบสนับสนุนการปฏิบัติการบินและทรัพยากรด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการให้บริการต่อผู้โดยสายของสายการบินไทยสมายล์แต่อย่างใด เพราะบุคลากรของไทยสมายล์ ประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงาน นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่อง รวมทั้งการให้บริการผู้โดยสายจะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินการศึกษาข้อมูล และผลกระทบด้านต่างๆ รวมถึงด้านการเงิน ด้านความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และด้านกฎหมายแล้ว ได้ข้อสรุปว่า การปรับโครงสร้างจะทำให้กลุ่มบริษัท สามารถบรรลุผลตามแผนฟื้นฟูกิจการและแผนการปฏิรูปธุรกิจได้ 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์