STARK แจ้งกรรมการลาออก 3 คน หลังรับตำแหน่งไม่ถึงสัปดาห์

STARK แจ้งกรรมการลาออก 3 คน หลังรับตำแหน่งไม่ถึงสัปดาห์

บอร์ด “สตาร์ค” แจ้งกรรมการลาออก 3 คน หลังได้รับแต่งตั้งไม่ถึงสัปดาห์ อ้างเหตุผลเพื่อเปิดทางให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมแต่งตั้งกรรมการแทน “อภิวุฒิ ทองคำ-อรรถพล วัชระไพโรจน์”

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 24 และ 25 เมษายน 2566 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทจากกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน สืบเนื่องมาจากกรณีที่บริษัทจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 ล่าช้า

ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ของบริษัทบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานแทนกรรมการชุดเก่าเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำงบการเงินในระหว่างการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของบริษัท

บัดนี้ บริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจึงขอลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการใหม่ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยมีรายชื่อกรรมการที่ลาออก ดังต่อไปนี้

1. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

2. นายสุวัฒน์ เชวงโชติ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

3. นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

โดยเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนที่กรรมการเดิมที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งนายอภิวุฒิ ทองคำ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้งนายอรรถพล วัชระไพโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 24เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ดังนั้น ภายหลังการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดังกล่าว บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 คน รายละเอียดดังนี้

1. พันตำรวจโทปกรณ์ สุชีวกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

5. นายอรรถพล วัชระไพโรจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกฎหมาย โดยเมื่อคณะกรรมการของบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไป