เปิด ‘7 หุ้นสัมปทานรัฐ’ กลุ่มพลังงานฯ ‘ของต้องห้าม’ นักการเมือง

เปิด ‘7 หุ้นสัมปทานรัฐ’ กลุ่มพลังงานฯ ‘ของต้องห้าม’ นักการเมือง

ตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่รายงานว่า มีสัมปทานจากรัฐหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับ รัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งหมด 46 หลักทรัพย์ ที่เป็นของต้องห้ามของนักการเมือง มี 7 หลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

เข้าสู่โหมดเลือกตั้งอย่างเต็มตัว เมื่อเว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีการยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โดยบรรดานักเลือกตั้งต้องรีบเคลียร์ทรัพย์สินของตัวเองว่า มีการถือครองหุ้นที่เป็นหุ้นสัมปทานจากรัฐ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือไม่ 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 184 ​ระบุว่า ห้าม​ไม่​ให้​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ถือ​หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐหรือเป็นคู่สัญญากับรัฐ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่ขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ

เปิด ‘7 หุ้นสัมปทานรัฐ’ กลุ่มพลังงานฯ ‘ของต้องห้าม’ นักการเมือง

ล่าสุด ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่รายงานว่า มีสัมปทานจากรัฐหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับ รัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งหมด 46 หลักทรัพย์ โดย "กรุงเทพธุรกิจ" ได้คัดหุ้นสำคัญ ที่อยู่ในหมวดอุตสหกรรกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค มีทั้งหมด 7 หลักทรัพย์ ที่เป็นของต้องห้ามของนักการเมือง มีดังนี้ 

(ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20 มี.ค.66)

1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT 

 • มาร์เก็ตแคป 856,889.89 ล้านบาท
 • ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 คือ กระทรวงการคลัง
 • รายได้ ปี 2565 ที่ 3,391,622.87 ล้านบาท 
 • กำไร ปี 2565 ที่ 91,174.86 ล้านบาท 
 • P/E 9.40 เท่า 
 • P/BV 0.81 เท่า
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 6.67%
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 39.75 / 29.50 บาท
 • ราคาปิด 30.00 บาท 

2.บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) PTTEP

 • มาร์เก็ตแคป 539,918.01 ล้านบาท
 • ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 • รายได้ ปี 2565 ที่ 339,901.86 ล้านบาท 
 • กำไร ปี 2565 ที่ 70,901.34 ล้านบาท 
 • P/E 7.62 เท่า 
 • P/BV 1.16 เท่า
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 6.80%
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 195.00 / 134.50 บาท
 • ราคาปิด 136.00 บาท 

3.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTGC

 • มาร์เก็ตแคป 198,389.36 ล้านบาท
 • ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 • รายได้ ปี 2565 ที่ 687,899.45 ล้านบาท 
 • กำไร ปี 2565 ที่ -8,752.21 ล้านบาท 
 • P/E - เท่า 
 • P/BV 0.68 เท่า
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 2.27%
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 52.75 / 39.75 บาท
 • ราคาปิด 44.00 บาท 

4.บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) TTW

 • มาร์เก็ตแคป 34,314.00 ล้านบาท
 • ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 คือ บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • รายได้ ปี 2565 ที่ 5,704.86 ล้านบาท 
 • กำไร ปี 2565 ที่ 2,967.05 ล้านบาท 
 • P/E 11.57 เท่า 
 • P/BV 2.33 เท่า
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 6.98%
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 11.20 / 8.15 บาท
 • ราคาปิด 8.60 บาท 

5.บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS

 • มาร์เก็ตแคป 20,081.13 ล้านบาท
 • ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 คือ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
 • รายได้ ปี 2565 ที่ 2,410.28 ล้านบาท 
 • กำไร ปี 2565 ที่ -281.43 ล้านบาท 
 • P/E - เท่า 
 • P/BV 4.41 เท่า
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD -%
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 34.75 / 25.25 บาท
 • ราคาปิด 31.50 บาท 

6.บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) EASTW

 • มาร์เก็ตแคป 8,285.35 ล้านบาท
 • ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 คือ การประปาส่วนภูมิภาค 
 • รายได้ ปี 2565 ที่ 4,366.64 ล้านบาท 
 • กำไร ปี 2565 ที่ 704.61 ล้านบาท 
 • P/E 11.76 เท่า 
 • P/BV 0.73 เท่า
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 4.22%
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 7.65 / 4.78 บาท
 • ราคาปิด 4.98 บาท 

7.บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) SOLAR

 • มาร์เก็ตแคป 772.66 ล้านบาท
 • ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 คือ น.ส. ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 • รายได้ ปี 2565 ที่ 272.44 ล้านบาท 
 • กำไร ปี 2565 ที่ -167.14 ล้านบาท 
 • P/E - เท่า 
 • P/BV 1.49 เท่า
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD - %
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 1.43 / 0.64 บาท
 • ราคาปิด 0.71 บาท